Speciální zoologie bezobratlých

Michal Horsák a Marie Zhai

Inovace výuky tohoto předmětu souvisí s rozvojem poznatků, které pro pochopení fylogeneze a evoluce organizmů přinesla molekulární biologie. Kromě aktualizace stávajících materiálů a přednášek vznikají také nové přednášky týkající se fylogeneze a diverzity našich zástupců korýšů a mořských zástupců. Pro potřeby kurzu determinace a morfologie našich zástupců sladkovodních houbovců (Spongillidae) a žahavců (Hydroida) je průběžně vytvářena sbírka preparátů determinačně důležitých částí těl dostupných zástupců.

podzimní semestr 2010, výuka realizována v průběhu semestru 20. 9.-22. 12.

V průběhu semestru byly pro výuku připraveny nové materiály a realizovány inovované přednášky k následujícím tématům:
Sladkovodní korýši: skupiny Anostraca, Notostraca, Laevicaudata, Spinicaudata;
Mořští korýši - Decapoda: obecná část, přehled diverzity, skupiny Natantia a Reptantia.

Ve spolupráci s Lucií Juřičkovou (PřF UK Praha), která připravila výukový materiál s poskytnutím originálních fotografií a realizovala novou přednášku, byl do náplně výuky zaveden souhrnný přehled fauny bezobratlých Středozemního moře.

Pro praktickou výuku, která tvoří neoddělitelnou součást předmětu, byla provedena tato práce:
terénní odběr sedimentů a živého materiálu pro mikroskopování a určování naší fauny žahavců;
prohlídka a určení nového materiálu;
příprava preparátů pro rozšíření praktického kurzu mikroskopování jednobuněčných Eukaryot;
fotografování nových preparátů;
doplnění materiálu ulit suchozemských plžů a lastur mlžů pro přípravu determinačního kurzu fauny ČR;
příprava biologického materiálu na pitvu - sladkovodní korýši.

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.

V průběhu tohoto roku byly připraveny a realizovány inovované přednášky reflektující současné pohledy na koncepci fylogeneze mnohobuněčných živočichů - studentům tak byly představeny aktuální hypotézy příbuznosti bazálních skupin mnohobuněčných živočichů (Eumetazoa) a různých skupin prvoústých a druhoústých živočichů
K inovovaným přednáškám jsou připraveny prezentace pojednávající o vybraných skupinách jednobuněčných eukaryot, houbovcích a žahavcích našich vod.

Na základě studia literatury byly připraveny aktuální materiály:
evoluce tělní dutiny u různých živočichů - způsoby formování, funkce, fylogenetický význam, typy u jednotlivých taxonů, primární a sekundární tělní dutina, evoluční hypotézy vzniku coelomu;
oběhový systém (evolučně je jeho formování v úzkém vztahu s utvářením tělní dutiny) - vznik, typy a funkce, oběhový systém u vyšších taxonů mnohobuněčných živočichů.
Aktuální studijní materiály jsou studentům k dispozici v informačním systému MU.

Pro praktickou výuku, která tvoří neoddělitelnou součást předmětu, byl proveden sběr živého materiálu, determinace a příprava dočasných preparátů jednobuněčných eukaryot (nálevníci, krytenky), sladkovodních houbovců a žahavců.

V rámci výuky předmětu pokračuje spolupráce s Lucií Juřičkovou (PřF UK Praha), která i v tomto semestru zařadila do programu výuky aktualizovanou přednášku, podávající souhrnný přehled fauny bezobratlých Středozemního moře.

Pro další běh předmětu jsou aktualizovány a doplňovány studijní materiály (základní podoba je hotova, v této fázi jde především o doplňování důležitých detailů z vědeckých publikací):
evoluce cévní soustavy, evoluce primární a sekundární tělní dutiny, situace u jednotlivých skupin živočichů;
fauna sladkovodních mechovců a krytenek (Testaceolobosia) - prezentace, determinační klíče.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

V rámci přípravy pro praktickou část předmětu byl doplněn fond trvalých preparátů o zástupce skupiny Ectoprocta (mechovci). Stejně tak jsou ve výuce využity některé z preparátů připravených pro základní cvičení k Fylogenezi a diverzitě bezobratlých - zástupci skupin Porifera, Cnidaria, Phylactolaemata a krytenky rodu Nebela.

V rámci výuky předmětu pokračuje spolupráce s Lucií Juřičkovou (PřF UK Praha)v podobě přednášky, podávající souhrnný přehled fauny bezobratlých Středozemního moře a obohacené o fotomateriál z aktuálního běhu středomořské exkurze.

Fotogalerie předmětu

Předměty