Mammaliologie

Zdeněk Řehák

Inovace přednášky Mammaliologie spočívá především v obsahové aktualizaci jeho náplně v souladu s moderním fylogenetickým systémem a technické modernizaci výukových materiálů s rozšířením obrazového doprovodu a zařazením videonahrávek.

Oproti minulým letům se změnila koncepce celého předmětu. Přibyla nová témata jako historický vývoj systematiky savců, nové objevy savců na konci 20. století, světová a evropská biodiverzita savců aj. Poznatky z ekologie jednotlivých skupin savců byly doplněny ukázkami videosekvencí. Některé morfologické znaky jsou názorně demonstrovány dermoplastickými preparáty, kostrami a zejména lebkami savců z vertebratologických sbírek.

podzimní semestr 2010, výuka realizována v průběhu semestru 20. 9.-22. 12.

V období do konce roku 2010 byla provedena aktualizace a doplnění přednáškových prezentací, sestřih krátkých videosekvencí a výběr DVD sekvencí zařazených do výuky, kde byly inovované materiály obratem využity. Průběžně byla studována moderní literatura, zejména zahraniční publikace a renomované vědecké časopisy (Nature, Science, TREE).
Výukové materiály jsou studentům k dispozici v informačním systému MU.

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.

V období léta a podzimu 2011 byly na základě studia pořízené literatury aktualizovány kapitoly
postavení savců ve fylogenetickém systému amniot (blanatých obratlovců), fosilní savci
diverzita savců a nové objevy
vejcorodí a vačnatí savci
kritické pohledy na současný fylogenetický systém placentálních savců

Ve výuce byly využity prezentace doplněné o nové informace a grafiku k dílčím kapitolám. Jednalo se zejména o vývojová schémata a morfologické (osteologické, kraniologické) obrazy zvyšující názornost při probírání jednotlivých taxonů.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

Pro rok 2012 je připraveno obohacení výukových prezentací o nové informace:
- vývojová schémata z knihy Mammalogy;
- fylogenetický systém savců, nový pohled na fylogenezi placentálních savců ze skupiny Laurasiatheria.
Kromě aktualizace s citacemi literárních zdrojů byla připravena nová verze obrazových materiálů k ústní zkoušce z tohoto předmětu.

Pro využití v další výuce předmětu Mammaliologie jsou do náplně přednášek aktuálně zařazovány nové poznatky z mezinárodních periodik (Nature, Science, PlosOne, Tree, Molecular Ecology) a konference Zoologické dny (více viz u předmětu Fauna obratlovců ČR), skeny grafických příloh z nového vydání učebnice Mammaliologie a celkově aktualizován grafický doprovod stávajících prezentací.

podzimní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 16. 9.-20. 12.

Pro využití v další výuce předmětu byly do náplně přednášek v průběhu léta doplněny další údaje z mamaliologických učebnic spolu s rozšířením obrazového materiálu. Nezanedbatelným přínosem je též využití údajů a informací z referátů a posterů na konferenci IBRC (International Bat Research Conference).

Fotogalerie předmětu

Předměty