Determinační cvičení z obratlovců ČR

Jan Sychra a Tomáš Bartonička

Inovace výuky tohoto specializovaného předmětu magisterského studia je bezprostředně navázána na inovaci materiálu pro bakalářský předmět Systém a evoluce obratlovců - cvičení. Jde v první řadě o doplnění a renovaci sbírkového fondu demonstračního materiálu - pro výuku by měli být k dispozici vzoroví jedinci různých druhů, balky různých velikostí, osteologické preparáty, menší lebky zalité do pryskyřice, trvalé preparáty, formaldehydové preparáty, dermoplastické a sklolaminátové preparáty.
Průběžně jsou doplňovány výukové prezentace a součástí cvičení je terénní exkurze, kde mají studenti možnost uplatnit nabyté znalosti při terénním sledování a determinaci zástupců různých skupin obratlovců.

podzimní semestr 2010, výuka realizována v průběhu semestru 20. 9.-22. 12.

V průběhu semestru byly připraveny inovované výukové prezentace a realizováno determinační cvičení k jednotlivým skupinám obratlovců (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci). Výuka byla soustředěna do první poloviny semestru, kdy lze teoretickou výuku s využitím sbírkových exponátů ve větší míře doplnit (u vybraných skupin) i terénním sledováním.
Do cvičení byla zařazena celodenní terénní exkurze, uskutečněná 14. 10. 2010 do oblasti Hodonínských a Mutěnických rybníků (jihovýchodní Morava). Tato exkurze byla zaměřena především na pozorování a determinaci vodních ptáků (vrubozobí, potápky, krátkokřídlí, bahňáci); za tímto účelem byl na exkurzi použit i stativový dalekohled. Bylo pozorováno cca 50 druhů ptáků, včetně některých vzácnějších druhů.

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.

Primárně pro determinační cvičení (magisterský předmět apriori určený studentům s pokročilými znalostmi, kde je využit jiný materiál než v základním cvičení) byla v dalším průběhu (v roce 2011) uskutečněna tato inovace:
příprava a preparace 3 kusů nových lebek (Sicista betulina, Apodemus uralensis, Neovison vison);
vyrobena sada lebek drobných savců zalitých do čiré pryskyřice a prvně použita ve výuce;
fixace nového materiálu ze skupin Eulipotyphla (hmyzožravci) a Chiroptera (letouni);
zakomponování nových materiálů do výuky, úprava a doplnění prezentací k determinaci savců (3 výukové bloky).
Do výuky byly zapůjčeny i živé exempláře obojživelníků z akreditovaných chovů AVČR.

V průběhu první poloviny roku 2012 byly zhotoveny nové balky ptáků a savců a sklolaminátové modely ryb. Průběh práce na doplnění a renovaci vertebratologických sbírek je shrnut u předmětu Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

Pro podzimní semestr 2012 byla využita
aktualizace výukových prezentací k lekcím věnovaným rybám, obojživelníkům, plazům, ptákům a savcům;
fixace nových přírůstků do výukových sbírek, zejména ryb;
třídění a preparace zmrzlých vzorků ptáků a savců pro využití v determinačním cvičení;
preparace lebek nových savců (Sorex alpinus, Micromys minutus), příprava kolekce lebek pro konkrétní cvičení.
Do výuky byly opět zapůjčeny i živé exempláře obojživelníků z akreditovaných chovů partnera projektu, Ústavu biologie obratlovců ve Studenci.

podzimní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 16. 9.-20. 12.

V rámci doplňování materiálu pro podzimní semestr 2013 proběhla
aktualizace výukových prezentací k lekcím věnovaným rybám, obojživelníkům, plazům, ptákům a savcům;
příprava nového určovacího klíče netopýrů;
preparace lebek hmyzožravců a hlodavců (bělozubky šedé, hrabošíka podzemního, hraboše polního);
komunikace s výrobcem modelů ryb, oprava tvarových znaků a zbarvení, korekce předběžných modelových forem pro další materiál;
příprava lyofilizovaných preparátů obojživelníků (ropuchy obecné, ropuchy zelené, skokana hnědého, blatnice skvrnité) + pořízení umělých očí ke vsazení do preparátů před zalitím do pryskyřice.

Na bezpečné uložení vzorků obratlovců, zpracovaných v minulých obdobích (zejména balků) byly pořízeny celodřevěné muzejní krabice s proskleným víkem (krabice různých velikostí s přesnými rozměry dle potřeb uložení konkrétního materiálu).

Fotogalerie předmětu

Předměty