Mykologická exkurze 2010

Daniel Dvořák a Petr Hrouda

Hlavním cílem mykologické exkurze je poskytnout studentům poznání skupin hub s odlišnými ekologickými nároky v jejich přirozeném prostředí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vedení exkurzí do různých oblastí s různým podložím, klimatickými podmínkami a skladbou lesních porostů i nelesních ekosystémů. V rámci projektu je plánováno vedení exkurzí do vzdálenějších oblastí České republiky (dosud byly exkurze konány jen na území Moravy a jednou v jižních Čechách) nebo blízkého zahraničí.

podzimní semestr 2010, výuka realizována v době 7.-10. 10., 15.-18. 10. a 23.-26. 10.

Biotopem, ve kterém dosud nebyla mykologická exkurze realizována, jsou lesy na vápencovém podloží v teplé klimatické oblasti. Zatímco v České republice lze taková místa najít obtížně (Moravský kras má chladnější podmínky, Pálava představuje izolovaný ostrov s převahou bezlesí), vhodným cílem pro uskutečnění exkurze jsou vápencové oblasti v jihozápadní části Slovenska. Z pohledu vzdálenostní i cenové dosažitelnosti se jako optimální cíl jeví lokality v Malých Karpatech (Smolenický kras, oblast vrchů Vápenná a Vysoká).

První turnus exkurzí se uskutečnil ve Smolenicích od 7. 10. do 10. 10. 2010 s tímto programem:
8. 10. (pátek): exkurze na trase Jahodník-SZ svah vrchu Driny (zde byla demonstrována mykobiota bučin a smíšených listnatých lesů)-Hlboča (na dně a suťových svazích zaříznutého údolí porosty s převahou jasanů a javorů);
9. 10. (sobota): exkurze na vrchol a JV svah vrchu Driny (výslunný smíšený les s jasany, habry, javory, duby aj., na vrcholu křovinné porosty) a do oblasti Molpír-Vlčiareň (na svahu a hřebeni s borovicí černou a podrostem listnáčů byl demonstrován odlišný typ biotopu se zastoupením jiných druhů hub);
10. 10. (neděle): exkurze k obci Lošonec, na lokality Majdan a Lošonský háj (nížinná dubohabřina s vtroušeným bukem, demonstrace teplomilných druhů hub).
Druhý turnus exkurzí se uskutečnil v obci Kuchyňa od 15. 10. do 18. 10. 2010 s tímto programem:
16. 10. (sobota): exkurze na svahy kopců Bartalová, Ostrý vrch a Ražňová (zde byla demonstrována mykobiota bučin a smíšených lesů);
17. 10. (neděle): exkurze na trase Modranská dolina-Snežný vrch-Prístodolok-Vývrať (typická ukázka rozsáhlého komplexu karpatských bučin, na některých místech střídaných i jinými porosty);
18. 10. (pondělí): exkurze na lokalitu severně od železniční stanice Kuchyňa (demonstrace hub v odlišném biotopu nížinného borového lesa s podrostem listnatých dřevin).
Třetí turnus exkurzí se uskutečnil v Plaveckém Podhradí od 23. 10. do 26. 10. 2010 s programem:
23. 10. (sobota): exkurze kolem vrchu Pohanská (pestré spektrum hub v mozaice smíšených lesů s jasany, habry, buky, javory, místy bučina, místy porost borovice černé)
24. 10. (neděle): exkurze na trase Plavecké Podhradie (louky východně od obce)-Suchá dolina (zaříznuté údolí se suťovými svahy, buky, jasany, lípami, javory aj. listnáči)-Uhliska-Vápenná (vrcholové bučiny)
25. 10. (pondělí): exkurze kolem říčky Rudava (demonstrace hub písčitého boru a pobřežního listnatého porostu)

podzimní semestr 2011, výuka realizována v době 8.-11. 10., 11.-14. 10. a 14.-17. 10.

Biotopem, jehož mykobiota je demonstrována v rámci exkurzí roku 2011, jsou podmáčené, zejména jehličnaté lesy vyšších poloh. Tento typ biotopu byl dosud na mykologických exkurzích navštíven pouze okrajově (izolované lokality Hrubého Jesníku a Žďárských vrchů), zatímco v podstatně větším rozsahu se vyskytuje v pohořích na severu a západě České republiky (Šumava, Slavkovský les, Krušné a Jizerské hory). Pro exkurze byla vybrána oblast západní části Krušných hor a Slavkovského lesa, kde je možno nalézt uvedený typ lesů v širším rozmezí nadmořských výšek, od vrchovinných po horské polohy.

První turnus exkurzí se uskutečnil v Dolním Žandově (pomezí Českého lesa a Slavkovského lesa) od 8. 10. do 11. 10. 2011 s tímto programem:
8. 10. (sobota): exkurze východně od obce v oblasti vrchu Stará díra (bory, smrčiny, březové lemy, smíšené porosty jehličnaté i listnaté);
9. 10. (neděle): exkurze JZ od obce směrem do Dyleňského lesa: Brtná (směs dřevin podél cesty)-Střední vrch-Nová cesta (jehličnaté lesy: smrk, borovice, modřín)-Mechové údolí (mokřad s rozptýlenými listnáči);
10. 10. (pondělí): exkurze do vrcholové partie Slavkovského lesa, okolí Kladské: Tajga-Bašusova cesta-Lysiny-Vysoké sedlo (demonstrace mykobioty rašelinného boru a vrcholových smrčin).
Druhý turnus exkurzí se uskutečnil v Šindelové (západní část Krušných hor) od 11. 10. do 14. 10. 2011 s tímto programem:
11. 10. (úterý): exkurze JZ od obce: les směrem k zámku Favorit, údolí potoka Skřiváň (demonstrace hub smrčin, místy s příměsí jiných dřevin);
12. 10. (středa): exkurze JV od obce, les Poušť křížem krážem (optimální ukázka mykobioty podmáčených lesů Krušných hor - smrčina, sem tam s příměsí jiných dřevin; vně lesa pruh pastvin a listnatých deřvin podél potoka);
13. 10. (čtvrtek): exkurze SV od obce Přebuz směrem k německé hranici - okolí staré továrny pod Plochým vrchem (horská smrčina), okolí Rolavského rybníka (rozvolněný podmáčený porost), Velký močál (rašeliniště s klečí), na závěr exkurze ukázka hub bezlesých stanovišť: Přebuzské vřesoviště a okolní pastvina.
Třetí turnus exkurzí se uskutečnil v Krásnu (u Horního Slavkova, Slavkovský les) od 14. 10. do 17. 10. 2011 s tímto programem:
14. 10. (pátek): exkurze v SZ okolí obce a na svahu vrchu Šibeník (směs porostů s převažujícím smrkem a břízou, polootevřený prostor bývalého lomu);
15. 10. (sobota): exkurze JZ od obce podél Dlouhé stoky (smrčina)-les severně od Upolínové louky (ukázka biotopu vyšších poloh Slavkovského lesa, vlhká smrčina, místy vrby nebo olše)-Křížky (vřesoviště a okolní pastviny);
16. 10. (neděle): exkurze západně od obce na lokalitu V borkách (vytěžené rašeliniště zarůstající vřesem + lem lesa - břízy, borovice)-les ke Komářímu vrchu (smrčina, podél potoka zčásti zalesněné rašeliniště).

podzimní semestr 2012, výuka realizována v době 5.-8. 10., 8.-11. 10. a 19.-22. 10.

V roce 2012 byly mykologické exkurze vedeny do oblasti Českolipska a Lužických hor. Po teplomilných lesích na vápencovém podloží a podmáčených jehličinách vyšších poloh (navštívených v minulých letech) je letošní ročník zaměřen na ukázku mykobioty pískovcových oblastí a lesů na výchozech bazických vyvřelin. Tyto diametrálně odlišné, a přece zajímavé biotopy se blízce potkávají v oblasti, kde je široký pruh druhohorních písků, táhnoucí se od Labských pískovců přes Ralskou pahorkatinu a Polomené hory dál do České tabule, prorážen vyvřelými vrcholy třetihorních těles, formujících Lužické hory a České středohoří.

První turnus exkurzí se uskutečnil ve Sloupu v Čechách od 5. 10. do 8. 10. 2012 s tímto programem:
5. 10. (pátek): Staré Splavy (zastavení po cestě), exkurze po trase Selská rokle (směs porostů, borovice, smrk, buk, dub)-Černá rokle (na hřebeni nad roklemi převládá borůvkový bor)-Vůbčářská rokle (převážně smrčina)-podél trati do Doks (travnatý bor s příměsí listnáčů);
6. 10. (sobota): exkurze východně až SV od Sloupu, kolem rekreačního střediska Jitřenka (boro-doubrava, dále borůvkový bor) na trachytový vrch Šišák (na úbočí směs jehličnanů, na vrcholu klenová bučina) a dále přes údolí (pastviny, olšiny) k vrchu Ortel (též trachyt, směs porostů jako na Šišáku);
7. 10. (neděle): exkurze jižně až JV od Sloupu, Konvalinkový důl (smrk, borovice, bříza, hasivkový podrost)-hřeben západně od vrcholu Slavíček (borůvkový bor)-zámeček Svojkov (při okraji lesa zastoupení různých listnáčů)-Modlivý důl (směs dřevin v zaříznutém údolí).
Druhý turnus exkurzí se uskutečnil ve Cvikově od 8. 10. do 11. 10. 2012 s tímto programem:
8. 10. (pondělí): exkurze západně od obce Svor, cesta na vrchol Klíč (zdola nahoru kulturní smrčina, klenová bučina, svahový porost na znělcové suti - nízké smrky, borovice, břízy, buky, javory, jeřáby);
9. 10. (úterý): exkurze do nitra Lužických hor údolím potoka Milířky u Lesné (listnatý porost, přev. olše, líska, buk, javor) na znělcový Pěnkavčí vrch (na úbočí porosty smrku a modřínu, ve vrcholové partii vzrostlá bučina);
10. 10. (středa): exkurze západně od Cvikova (borůvkový bor s březovým lemem)-Údolí samoty (na svazích borůvko-hasivkový bor, na dně údolí vlhké porosty s borovicí, smrkem, břízou) -Údolí vzdechů (svah s bukovým porostem)-Cvikov (pastviny před obcí).
Třetí turnus exkurzí se uskutečnil v Novém Boru od 19. 10. do 22. 10. 2012 s tímto programem:
19. 10. (pátek): Doksy (zastavení po cestě), východní okraj obce a břeh Máchova jezera (suchý písčitý bor s příměsí dubu a břízy)-oblast přítoku Břehyňského potoka do jezera (rašelinný bor s břízou);
20. 10. (sobota): exkurze východně od Nového Boru po trase Lesní hřbitov-Jelení skok-Půlnoční stráň-Havraní skály (většinou bory s borůvkou, vřesem či hasivkou v podrostu, střídané směsí různých porostů, jehličnatých a smíšených lesů);
21. 10. (neděle): exkurze severně až SZ od obce Okrouhlá (smíšené listnaté lesy nebo kulturní smrčiny) na čedičový vrch Klučky (na svazích zejména buk, klen, jasan, jinde smrčina, na vrcholu lom a okolí s porosty břízy).

Při každém turnusu exkurze jsou vystaveny nalezené houby jako studijní materiál. Kromě samotného jména druhu a jeho systematického zařazení jsou přínosem prostudenty podrobnější informace o ekologii (substrát či doprovodné dřeviny) a hlavní rozlišovací znaky oproti podobným druhům tedy možnost zopakování poznatků, které na plodnicích vystavených ex situ již nevidí.
Pro tento účel byly připraveny nové textové popisy k druhům, které byly v předešlých letech na exkurzích zaznamenány (v průběhu let, během kterých byly zavedeny do rozličných míst Čech, Moravy a západního Slovenska, bylo při exkurzích nalezeno celkem 888 druhů makroskopických hub). Nemají suplovat popis, který lze najít v běžném atlase, ale heslovitou formou vypíchnout zásadní informace: stručné popisy druhů, ekologickou charakteristiku a v případě zaměnitelných druhů též určovací znaky, kterými se odlišují od jim podobných.
Zpracování textů se v průběhu jarního období 2013 ujal externí spolupracovník Jan Běťák. Z důvodu zvýšení trvanlivosti byl tento materiál před prvním během exkurze v roce 2013 zalaminován .

Aby byla u zpracovaných druhů uvedena jména dle platné nomenklatury a systematické zařazení dle aktuálního pojetí fylogeneze a klasifikace jednotlivých skupin, bylo využito nově vydaného Přehledu hub střední Evropy.
Při vlastním průběhu mykologické exkurze v podzimním semestru je využito 6 zakoupených výtisků tohoto titulu pro samostatnou práci studentů při určování nalezených druhů.
Pro určování hub z problematických rodů (pavučince, holubinky aj.) jsou využívána barviva a chemické reagencie, pořízené v dosavadním průběhu realizace projektu

Fotogalerie předmětu

Předměty