Bryologické praktikum

Svatava Kubešová

Nástin inovace kurzu: spočívá ve zhotovení tiskových podkladů pro vlastní práci studentů ("domalovánky" demonstrovaných druhů), kde je u konkrétních druhů mechorostů znázorněna pouze část znaků. Studenti tak dostanou k dispozici obrazový materiál s potřebou doplnění struktur, kde se nacházejí určovací znaky, na základě vlastního pozorování. Tak nebude studenty zatěžovat kreslení nedůležitých struktur, avšak zároveň budou motivováni aktivně vyhledat (na demonstrovaném materiálu), pozorovat a dokreslit důležité rozlišovací znaky. Takto vytvořené materiály - "určovací mini atlas" - si studenti odnesou po absolvování předmětu pro svoji potřebu.

Období po zahájení projektu bylo věnováno tvorbě přehledu současných literárních pramenů, vyhledávání literatury pro jednotlivé skupiny mechorostů (hlevíky, játrovky a mechy) a obrazových studijních materiálů, ukazujících základní znaky zástupců uvedených systematických skupin.

Na přípravě obrazových podkladů pro studijní materiály (zmíněné v úvodu zprávy) se spolu s vyučující podílela jako externí spolupracovnice Bc. Markéta Táborská.

Konkrétní práce spočívala ve zpracování literárních pramenů a zpracování jednotné vizuální podoby tiskových podkladů, včetně uváděných souborů znaků (textem a obrazem).
Tyto byly vyhotoveny pro jednotlivé lekce věnované konkrétním skupinám:
lupenité játrovky,
listnaté játrovky,
vrcholoplodé (akrokarpní) mechy,
bokoplodé (pleurokarpní) mechy,
mechy zploštělého habitu,
rašeliníky.

jarní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 21. 2.-20. 5.

Výuka v jarním semestru proběhla s využitím těchto "určovacích mini atlasů". Pro praktickou výuku byly rovněž připraveny čerstvé vzorky mechorostů z různých stanovišť a substrátů a na závěr semestru byla zařazena terénní exkurze zaměřená na poznání druhů brněnského okolí v jejich přirozeném prostředí.

Po skončení výuky v červnu 2011 proběhla revize stavu vzorků játrovek a mechů používaných jako demonstrační materiál pro praktikum a byl proveden sběr a preparace nových vzorků pro další využití ve výuce tohoto předmětu.
V podzimním období roku 2011 bylo provedeno:
přepracování výukových prezentací v návaznosti na zpracované pracovní listy (frondózní játrovky, foliózní játrovky, akrokarpní mechy, pleurokarpní mechy)
revize stavu vzorků rašeliníků používaných jako demonstrační materiál pro praktikum
sběr a preparace nových vzorků mokřadních, horských a suchomilných skalních mechorostů (Brněnsko, Moravský kras, Krkonoše, Nízke Tatry).
Ve vzájemné návaznosti byly v průběhu zimy a jara 2012 provedeny úpravy
- prezentací pojednávajících o rašelinících, akrokarpních a pleurokarpních meších;
- náplně cvičení a pracovních listů k jednotlivým lekcím praktika věnovaným konkrétním systematickým skupinám;
- obohacení praktika o lekce zaměřené na společenstva mechorostů na konkrétních stanovištích: půdní a trávníkové druhy, skalní druhy, mokřadní druhy, epifytické druhy.

Souběžně byla prováděna revize stavu vzorků játrovek, rašeliníků i vlastních mechů používaných jako demonstrační materiál pro praktikum a příprava zkušebních sad vzorků pro zápočtovou poznávačku. Povinné penzum druhů, které by měl absolvent předmětu být schopen poznat (v případě některých obtížných rodů stačí určení na rodové úrovni), čítá v aktuálním pojetí 16 játrovek a 38 mechů.

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

Výuka v jarním semestru proběhla podobně jako v předchozím roce s využitím čerstvých vzorků mechorostů z různých stanovišť a substrátů. Celkem program praktika během semestru obsahuje:
- 7 cvičení zaměřených na jednotlivé systematické skupiny mechorostů;
- 5 cvičení věnovaných společenstvům mechorostů z různých stanovišť (viz obohacení praktika);
- na závěr semestru je zařazena terénní exkurze zaměřená na poznání druhů brněnského okolí v jejich přirozeném prostředí, v letošním roce vedená na hřeben Velké Baby mezi Brnem a Kuřimí.

Po skončení výuky v jarním semestru tohoto roku byla provedena revize demonstračních vzorků a současně i obrazových materiálů pro využití při výuce tohoto předmětu v následujících letech - frondózní a foliózní játrovky, akrokarpní (vrcholoplodé) a pleurokarpní (bokoplodé) mechy.
Letní sezóna je též využita pro pořizování fotografií mechorostů v přirozeném prostředí - zejména lesní a rašeliništní druhy - a jejich editaci pro další obohacení obrazových materiálů.

Na sběru a preparaci vzorků pro výuku v jarním semestru 2013 se v průběhu podzimních měsíců podílela externí spolupracovnice Jana Procházková.

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

V jarním semestru 2013 proběhla pravidelná výuka bryologického cvičení pro studenty botanických modulů s využitím nových vzorků játrovek, rašeliníků i vlastních mechů (shromážděných během předchozích období), podkladů pro vlastní práci studentů a aktualit v doprovodných prezentacích. Součástí výuky byla půldenní exkurze v blízkém okolí (Velká Baba u Řečkovic, 30. 4. 2013).

Předměty