Biologie a ekologie mechorostů

Eva Mikulášková

Předmět tematicky navazující na základní systém vyšších rostlin poskytuje teoretický základ pro bryologická determinační cvičení a terénní práci. Umožňuje studentům botaniky získat základní přehled o biologii mechorostů a jejich ekologii; pro některé studenty může být odrazovým můstkem pro specializaci na mechorosty.

Náplní přednášky, doplněné praktickým cvičením, je přehled bryologie v obecné rovině, vhodný podklad pro následující podrobné studium systematiky mechorostů a jako informace o současných znalostech v jednotlivých odvětvích studia. Předmět se zabývá mechy, játrovkami a hlevíky - stavbou jejich stélky, buněčným pozadím, rozmnožováním, funkcí a výskytem v přírodě, zařazením v systému rostlin, využitím. Věnuje se i jejich šíření a četnosti. Mechorosty mají ekologii v mnoha aspektech odlišnou od cévnatých rostlin, proto jí je věnována výrazná část přednášky.

Hlavní cíle předmětu jsou:
poskytnutí obecných základů pro odborné studium mechorostů;
poznání struktur stélky mechorostů a jejich funkce;
seznámení se s hlavními možnostmi vědeckého pohledu na tuto skupinu;
srovnání s jinými skupinami organismů.

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.

Předmět byl zaveden do výuky od podzimu 2009, v inovované podobě je poprvé realizován v podzimním semestru 2011.

V období do podzimu 2011 byly připraveny výukové materiály pro přednášku pokrývající následující témata:
historie bryologie ve světě a v České republice;
metody studia, literární a informační zdroje;
anatomie a morfologie mechů, játrovek a hlevíků;
buněčná stavba mechorostů;
způsoby nepohlavního rozmnožování.
morfologie, reprodukční strategie a pohlavní rozmnožování mechů, játrovek a hlevíků;
životní formy mechorostů;
fyziologie a výživa mechorostů;
cytologie a ultrastruktura buněk mechorostů;
ekologická fyziologie, fotosyntéza, vodní režim;
systém játrovek, hlevíků a mechů;
fylogenze, vývojové teorie, paleobryologie;
mechorosty v ekosystémech.
K doprovodnému praktickému cvičení byl průběžně připravován materiál týkající se:
morfologie játrovek, hlevíků a mechů;
životních forem a reprodukční strategie;
vývojové a ekologické fyziologie;
adaptací na ekologické podmínky.

Závěrečná přednáška a cvičení byly věnovány lišejníkům - organismům systematicky zcela nepříbuzným, ale ekologicky velmi blízkým a osídlujícím shodná stanoviště. Příprava předmětu pro tento semestr pak byla na přelomu roku završena tvorbou zkušebních testů na základě inovované náplně výuky.

V jarních měsících roku 2012 absolvovala vyučující zahraniční stáž, zaměřenou na vzdělávání v současných trendech v systematické a populační bryologii a využití metod molekulární biologie:
- plánování designu snímkování populací;
- izolace DNA - CTAB, komerční kity;
- PCR (polymerase chain reaction);
- specifika AFLP's a mikrosatelitních markerů.
Poznatky zde nabyté uplatňuje při přípravě nových materiálů pro další běh tohoto předmětu.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

V podzimním období 2012 byly připraveny aktualizované výukové materiály pro přednášku pokrývající následující témata:
metodika a historie studia mechorostů;
morfologie játrovek a mechů;
genetika a rozmnožování mechorostů;
životní strategie mechorostů;
fyziologie mechorostů;
substrátová, stanovištní a fyziologická ekologie;
mechorosty v ekosystémech;
biogeografie mechorostů;
využití mechorostů;
paleobryologie;
systém mechorostů.
K doprovodnému praktickému cvičení byl průběžně připravován nový materiál a zařazovány položky týkající se:
morfologie játrovek a mechů;
rozmnožování mechorostů;
ekologie mechorostů;
systematiky - herbářována většina rodů mechorostů běžně se vyskytujících v ČR.

Předměty