Evoluční morfologie rostlin

Pavel Veselý

Nový předmět, aktuálně zařazený do botanického modulu magisterského studia, rozšiřuje náplň základních bakalářských přednášek Morfologie rostlin a Systém a evoluce vyšších rostlin. Jeho cílem je podat rostlinnou morfologii v souvislostech s evolucí a ekologickými faktory, ukázat homologie a analogie orgánů a zaměřit se na zajímavosti z rostlinné morfologie. S ohledem na časové možnosti si předmět neklade nárok být úplným přehledem probíraných témat, spíše má podněcovat studenty k přemýšlení nad druhy a situacemi, které můžou znát odjinud.
Témata jsou probírána podle orgánů a jejich funkce, v rámci těchto skupin pak podle systému. Výuka probíhá formou přednášek s praktickou částí, kde si každý může demonstrovaná pozorování sám vyzkoušet.

podzimní semestr 2010, výuka realizována v průběhu semestru 20. 9.-22. 12.

V průběhu podzimního semestru byla připravena a realizována přednáška a vytvořen výukový materiál, jehož náplň pokrývá následující témata:
Asimilační orgány
Stonek a kořen: stavba a metamorfózy
Květenství
Rozmnožování rostlin: spory, semena a květy
Rozmnožování rostlin: plody
Jak přežít nepřízeň (a jiné adaptace)

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.

Základní výukové materiály, připravené pro pilotní běh předmětu v roce 2010, byly pro podzimní semestr 2011 aktualizovány a doplněny.

Zcela nově byla do předmětu zařazena témata:
Pohyby rostlin
List jako teploměr
Nezelené rostliny

Studijní materiály jsou k dispozici na stránce http://www.sci.muni.cz/~pvesely/vyuka/.

V průběhu další vegetační sezóny probíhá sběr rostlin a pořizování fotografií, využitých pro doplnění výukových materiálů (též pro Chráněná území Brna a okolí) spolu s průběžným studiem literárních zdrojů (aktuálně k tématu stonku a cévních svazků).

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

Zásadní inovaci předmětu pro podzimní semestr 2012 představuje pořízení fotografií a sběr rostlin v kapské oblasti během pracovní cesty do jižní Afriky (září a říjen tohoto roku, cestovní náklady byly hrazeny z jiného zdroje). Přestože je předmět primárně zaměřen na českou květenu, lze jeho náplň vhodně doplnit poznatky o vývoji a stavbě těl rostlinných skupin, se kterými se v Evropě nesetkáme - a právě kapská oblast (s výrazně odlišnou flórou od zbytku Starého světa a spoustou endemických taxonů) představuje bohatou zásobárnu různých růstových forem a adaptací na specifické podmínky prostředí.

K tomuto předmětu je vázána i pracovní cesta učitele, uskutečněná 1. 12. 2012 do Prahy za účelem pořízení fotografií různých orgánů tropických a subtropických rostlin ve skleníku Fata Morgana.

Fotogalerie předmětu

Předměty