Zahraniční botanická exkurze

Milan Chytrý a Vít Grulich

Z důvodu omezených finančních prostředků byly zahraniční exkurze dosud vedeny převážně do blízkých oblastí (v posledních letech Chorvatsko, severní Itálie, Zakarpatská Ukrajina, Rumunsko). Ubytování bylo zajištěno na veřejných tábořištích a doprava autobusem najatým u levné firmy, což se v minulosti negativně projevovalo na poruchách autobusů. Pro zkvalitnění kurzu je nutné: (1) vést některé exkurze i do vzdálenějších oblastí (západní Evropa, Balkán) nebo do oblastí sice bližších, ale s omezenými možnostmi levného ubytování (např. Alpy) a (2) pro zvýšení bezpečnosti používat kvalitní dopravní prostředky.

jarní semestr 2011, výuka realizována v době 14.-21. 5.

V jarním semestru 2011 byla zvolena první možnost, tedy vedení exkurze do vzdálenější oblasti, konkrétně do jižního Turecka, a to s následujícím programem:
14. 5. (sobota) - letecký přesun Praha-Antalya, zahájení exkurze u Antalye
15. 5. (neděle), západní okolí Antalye
mediteránní část jižní Anatolie - teplé a vlhké klima (vlahé zimy, suchá léta), vždyzelená vegetace (neopadavé listnaté a jehličnaté dřeviny), bohatě zemědělsky využívaná krajina
hora Tünektepe - vápencový kopec nad mořským pobřežím
16. 5. (pondělí), Antalya-Konya
přejezd přes Taurus - vápencové pohoří oddělující mediteránní oblast od anatolské oblasti (výše položená plošina ve středu Turecka s výrazně kontinentálním klimatem)
Akseki - cedrový les na severní (anatolské) straně pohoří
17. 5. (úterý), Konya-Göreme
stepi centrální Anatolie - oblast stepní vegetace s dominujícími druhy irano-turanského původu, lemovaná reliktní lesní vegetací
zastávky ve stepi severně od Karatay a na slaniskách jižně od Eskilu - slanomilná vegetace s množstvím endemických druhů
18. 5. (středa), Göreme-Kappadokya
oblast zemních pyramid - plošina ze sopečných usazenin se sloupy a komíny vzniklými působením eroze na měkčí materiál
zastávka u Agzikarahan karavanseray - různé typy stepních stanovišť této semiaridní oblasti
19. 5. (čtvrtek), zpáteční přejezd pohoří Taurus
Güneycik - podhorská vegetace na mediteránní straně pohoří s bohatými srážkami soustředěnými do zimního období
20. 5. (pátek), východní okolí Antalye
písky u ústí řeky Manavgat - vegetace sedimentů v deltách řek, stékajících z blízkých hor
21. 5. (sobota) - letecký přesun Antalya-Praha

Příprava výuky na zahraniční exkurzi spočívá v teoretické přípravě v průběhu jarního semestru (základní informace ze strany učitele, zpracování dílčích témat jednotlivými studenty), na niž navazuje demonstrace flóry a vegetace na konkrétních stanovištích.

Jako výukový materiál byl pro účastníky předem zpracován exkurzní průvodce popisující cílovou zemi (na kulturně-historický úvod navazuje popis přírodních poměrů, fytogeografie, flóry a vegetace Turecka) a specifika dílčích oblastí a lokalit, které budou během exkurze navštíveny (kapitoly věnované mediteránní části jižní Anatolie, okolí Antalye, pohoří Taurus, stepím centrální Anatolie, vnitrozemským slaniskům a Kappadokii). Zpracování průvodce je dílem zúčastněných studentů pod supervizí vedoucích exkurze (s poskytnutím příhodných podkladů).

Aby byl zcela naplněn přínos, který má pro studenty možnost vedení exkurze do takto vzdálené destinace s pro nás exotickou flórou a vegetací, výrazně rozšiřující obzory poznání o mediteránní a blízkovýchodní druhy a společenstva, navazuje na vlastní exkurzi zpracování získaného materiálu, aby tak mohl být studentům k dispozici i pro pozdější osvěžení nabytých znalostí, které mohou následně uplatnit v praxi. Tato post-exkurzní příprava (spíš je vhodné mluvit o novém materiálu, neboť exkurze je vedena vždy do jiné oblasti, i když předmět jako takový nový není) zahrnuje:
zpracování fotodokumentace z exkurze - komentovaná prezentace připomínající průběh exkurze, ukazující význačné a zajímavé druhy rostlin a rostlinná společenstva typická pro danou oblast a umožňující tak zopakování poznatků s odstupem několika měsíců, je standardně na programu podzimního botanického semináře, navštěvovaného bakalářskými i magisterskými studenty botanického zaměření (prezentované poznatky jsou zde určeny i dalším studentům, nejen přímým účastníkům jarní exkurze); tato prezentace je dostupná na http://botzool.sci.muni.cz/excursion/zex/Turecko-2011-Prezentace-botanicka.pdf.
zpracování herbářového materiálu z exkurze - sebrané rostliny mohou kdykoli později posloužit jako srovnávací materiál pro každého, kdo v dalším průběhu studia nebo i později v praxi bude v rámci své práce postaven před nesnadný úkol určování rostlin z Malé Asie nebo okolních oblastí (zpracovaný herbář tak vedle fotodokumentace představuje stěžejní výstup exkurze i pro budoucí generace studentů).

Po loňském poznání květeny východního Mediteránu v oblasti jižního a středního Turecka pokračují garanti předmětu v nastoleném kurzu vedení exkurze do oblastí, kde je možno demonstrovat výrazně jinou flóru a vegetaci než se kterou se mohou studenti setkat ve středoevropském prostoru. Jednou ze základních deviz tohoto předmětu je, že umožňuje budoucím botanikům poznat v průběhu navazujících let široké spektrum rostlinných formací v různých klimatických podmínkách; zatímco vloni bylo studentům představeno středomořské pobřeží se vždyzelenými porosty a suchá kontinentální oblast se stepním rostlinstvem ve vnitrozemí Malé Asie, v roce 2012 je exkurze vedena do vysokohorské oblasti v srdci švýcarských Alp.

předmět spadající do výuky jarního semestru 2012, realizován v době 25. 8.-1. 9.

Obvyklou dobou pro konání zahraniční botanické exkurze je závěr akademického roku; skutečná doba konání exkurze však bývá přizpůsobena tak, aby zachytila vegetační optimum v cílové destinaci. Zatímco před rokem tak bylo třeba uskutečnit exkurzi do Turecka již v první polovině května, v srdci nejvyššího evropského pohoří tou dobou ještě mnohé lokality pokrývá sníh. Vrcholný rozkvět vysokohorského rostlinstva zde nastává až v období pozdního léta, a proto byla exkurze tohoto roku uskutečněna v posledním týdnu měsíce srpna s následujícím programem:
25. 8. (sobota) - noční přejezd do Švýcarska
26. 8. (neděle), údolí Engadin
Exkurze do oblasti Morteratsch a seznámení se sukcesí na plochách po ústupu ledovce
27. 8. (pondělí), Švýcarský národní park
Exkurze do okolí obce Zernez (kontinentální suché trávníky a lesy s Pinus uncinata) a okolí osady Buffalora (alpínské trávníky na vápenci, prameniště a horská slatiniště)
28. 8. (úterý), přejezd autobusem z údolí Engadin do údolí Wallis, po cestě zastávka v průsmyku Furkapass a exkurze k ledovci Rhony (acidofilní alpínské trávníky)
29. 8. (středa), Zermatt
Exkurze v oblasti Riffelberg a Riffelsee (acidofilní alpínské trávníky ve vysokých nadmořských výškách, sněhová vyležiska a pobřežní vegetace vysokohorského jezera)
30. 8. (čtvrtek), Wallis
Exkurze do oblasti suchých borových a dubových lesů a stepí v dolní části údolí Wallis (lokality Unter Getwing, Pfynwald a Sion)
31. 8. (páek), Wallis
Dopolední exkurze na lokalitě Les Follateres (teplomilné doubravy a subatlantské suťové lesy), odpoledne odjezd do České republiky
1. 9. (sobota) - ranní návrat do Brna

Jako výukový materiál byl pro účastníky předem zpracován exkurzní průvodce shrnující odborné podklady od obecné charkteristiky západní části alpského masívu (geografie, geologie a klima Alp, flóra a vegetace Alp se zaměřením na Centrální Alpy) přes charakteristiku rostlinstva lesního stupně, subalpínské a alpínské květeny v konkrétních lokalitách (flóra a vegetace údolí Engadin, Švýcarského národního parku, suchých údolí Alp se zaměřením na údolí Valais (Wallis), horských skupin Berner Alpen a Walliser Alpen) po vztahy člověka a přírody ve Švýcarsku (historie a kultura této země, turistika a ochrana přírody). Zpracování průvodce je dílem zúčastněných studentů pod supervizí vedoucích exkurze (s poskytnutím příhodných podkladů).

Aby byl zcela naplněn přínos, který má pro studenty možnost vedení exkurze do jádrové oblasti alpského masívu, kde se mohli seznámit s typickými druhy alpinských společenstev v sousedství západoevropských elementů, navazuje na vlastní exkurzi zpracování získaného materiálu (viz výše u předchozí exkurze):
zpracování fotodokumentace z exkurze - komentovaná prezentace je dostupná na http://botzool.sci.muni.cz/excursion/zex/Svycarsko-2012-Prezentace-botanicka.pdf (na http://botzool.sci.muni.cz/zex.php jsou odkazy i na další materiály: zoologickou prezentaci, fotografie nebo video z této exkurze).
zpracování herbářového materiálu z exkurze - sebrané rostliny mohou kdykoli později posloužit jako srovnávací materiál pro určování rostlin z alpské oblasti (zpracovaný herbář tak vedle fotodokumentace představuje stěžejní výstup exkurze i pro budoucí generace studentů).

Na přípravě a odborném vedení exkurze, jakož i následném zpracování materiálu, se významnou měrou podílela externí spolupracovnice Viera Horáková.

jarní semestr 2013, výuka realizována v době 11.-18. 5.

Po dvou letech zamířila botanická exkurze do oblasti Středozemního moře. Avšak oproti Turecku 2011 (kde se s mediteránním rostlinstvem studenti setkali jen v úzkém pruhu při pobřeží, zatímco hlavním cílem exkurze bylo vnitrozemí Malé Asie s květenou íránsko-turanské oblasti) je cílem roku 2013 Sardinie - hornatý ostrov, který na ploše srovnatelné zhruba s Moravou, ale se značným rozpětím nadmořských výšek, nabízí široké spektrum vegetace od ligursko-tyrhénských pobřežních formací po společenstva jihoevropských pohoří.

S ohledem na vegetační optimum v oblasti západního Mediteránu se exkurze uskutečnila v květnu s následujícím programem:
11. 5. (sobota) - noční přejezd do Itálie
12. 5. (neděle), Monte Ferrato
Exkurze na hadcových kopcích, večer trajektová přeprava na Sardinii
13. 5. (pondělí), Cala Gonone
Exkurze v mediteránních tvrdolistých lesích, macchiích a garrigue na svazích v okolí
14. 5. (úterý), Gennargentu
Exkurze v masívu Gennargentu - supra- a oromediteránní vegetace
15. 5. (středa), Oristano
Přesun do Oristano, po cestě exkurze v lese s korkovými duby ve středních polohách centrální Sardinie
16. 5. (čtvrtek), Tharros a okolí
Exkurze v pobřežních biotopech - duny, slaniska, útesy a svahy nad mořem
17. 5. (pátek), Alghero
Exkurze v okolí Alghero v různých typech mesomediteránní vegetace, periodické mokřady
18. 5. (sobota) - noční trajekt do Livorna, přejezd do Brna

Jako výukový materiál byl pro účastníky zpracován exkurzní průvodce popisující cílovou zemi - na kulturně-historický úvod navazuje popis přírodních poměrů, flóry a fauny Sardinie. Samostatné kapitoly jsou věnovány endemismu rostlin na mediteránních ostrovech a problematice šíření nepůvodních druhů se zvláštním zřetelem právě k Sardinii. Podrobně jsou popsány vegetační typy, navštívené během exkurze: rostlinstvo pobřežních dun a slanisek, vždyzelené lesy a macchie, opadavé lesy a nelesní vegetace, detailně je rozpracována flóra a vegetace oblastí Gennargentu a Supramonte. Zpracování průvodce je dílem externí spolupracovnice a zúčastněných studentů pod supervizí vedoucích exkurze (s poskytnutím příhodných podkladů).

Na přípravě a odborném vedení exkurze, jakož i následném zpracování materiálu, se významnou měrou podílela externí spolupracovnice Viera Horáková.
Na zpracování herbářového materiálu z exkurze, jakož i některých průběžně dourčených položek z předloňské exkurze do Turecka (sebrané rostliny mohou kdykoli později posloužit jako srovnávací materiál pro každého, kdo v dalším průběhu studia nebo i později v praxi bude v rámci své práce postaven před nesnadný úkol určování rostlin z mediteránní oblasti) se podílel Pavel Dřevojan.

Předměty