Terénní cvičení z geobotaniky

Lubomír Tichý a David Zelený

Terénní cvičení z geobotaniky patří mezi základní terénní cvičení botanické specializace, povinné pro studenty tohoto zaměření. Jeho inovace spočívá v aktualizaci náplně předmětu v souladu s moderními metodami terénního výzkumu, nutně spojené s pořízením potřebného přístrojového vybavení, které umožní obohacení výuky terénních metod sběru vegetačních dat.

Standardní vedení výuky spočívá na bedrech Davida Zeleného, zatímco úloha Lubomíra Tichého spočívá především v metodické přípravě inovované výuky a zabezpečení připravených výukových experimentů.
Spolu s vyučujícími předmětu se podílí na vedení terénního cvičení externí spolupracovník Li Ching-Feng.

jarní semestr 2011, výuka realizována v době 23.-27. 5.

Terénní cvičení proběhlo v Moravském Krasu. Ubytování bylo zajištěno v objektu bývalé pily MZLU v Josefově u Adamova, který je kromě pokojů vybaven i velkou učebnou, která byla využita k prezentaci a diskuzi výsledků.

Cvičení probíhalo následovně:
pondělí 23. 5.: příjezd, ubytování, terénní průzkum okolí, botanická exkurze
- ověření znalostí studentů, seznámení s lokální flórou a vegetačními typy
- instalace vlhkostních a teplotních čidel podél topografického gradientu v hlubokém údolí
úterý 24. 5.: sběr dat o vegetaci a faktorech prostředí podél topografického gradientu v říčním údolí
- vegetační snímkování transektu na Slovenské stráni
- teplotní měření, měření pH půdních vzorků, vyhodnocení výsledků a zpracování primárních dat
středa 25. 5.: praktické cvičení biotopového mapování a kreslení vegetačních map
- terénní průzkum, mapování vegetačních typů podle metodiky Natura 2000
- zpracování mapových podkladů, večerní prezentace výsledků
čtvrtek 26. 5.: výzkum travinné vegetace, měření biomasy, vlhkosti a hloubky půdy
- vegetační snímkování transektu na Lysé hoře
- odhad produktivity porostu, měření biomasy, půdní vlhkosti a záznam dominantních druhů
- odpoledne počítačové zpracování naměřených dat
pátek 27. 5.: vyhodnocení zbylých dat, shrnutí výsledků a zhodnocení terénního cvičení
- prezentace výsledků individuálních úkolů vypracovaných studenty
- ukončení cvičení, závěrečná botanická exkurze do okolí

jarní semestr 2012, výuka realizována v době 28. 5.-1. 6.

Terénní cvičení proběhlo v Mohelně. Ubytování bylo zajištěno v objektu Mohelského mlýnu, který je kromě pokojů vybaven i velkou učebnou s dataprojektorem, která byla využita k prezentaci a diskuzi výsledků.
Ubytování pro letošní běh terénního cvičení bylo poskytnuto partnerem projektu, Ústavem biologie obratlovců.

Cvičení probíhalo následovně:
pondělí 28. 5.: příjezd kolem 13. hodiny, ubytování, terénní průzkum okolí, botanická exkurze
- ověření znalostí studentů, seznámení s lokální flórou a vegetačními typy
- instalace vlhkostních a teplotních čidel podél topografického gradientu v hlubokém údolí Mohelničky
úterý 29. 5.: sběr dat o vegetaci a faktorech prostředí podél topografického gradientu v říčním údolí
- vegetační snímkování na transektech v údolí Mohelničky
- teplotní měření, měření pH půdních vzorků, vyhodnocení výsledků a zpracování primárních dat
středa 30. 5.: výzkum travinné vegetace, měření biomasy, vlhkosti a hloubky půdy
- přesnímkování trvale založených experimentálních ploch na lokalitě Kozének
- vytyčení trvale založených experimentálních ploch na lokalitě Kozének, jejich přesnímkování a provedení experimentálního zásahu
- odpoledne počítačové zpracování naměřených dat a práce studentů na individuálních úkolech
čtvrtek 31. 5.: praktické cvičení biotopového mapování a kreslení vegetačních map
- terénní průzkum, mapování vegetačních typů podle metodiky Natura 2000
- zpracování mapových podkladů
- večerní prezentace všech výsledků, jak společných, tak individuálních úkolů, shrnutí a zhodnocení cvičení
pátek 1.6.: ukončení cvičení, závěrečná botanická exkurze na Mohelenskou hadcovou step a odjezd studentů (11:45).

V průběhu cvičení studenti zpracovávali také samostatné úkoly ve skupinách nebo individuálně - ve skupinách šlo o řešení úkolu zaměřeného na studium vztahu mezi velikostí plochy a diverzitou, případně rozdílů v alfa a beta diverzitě mezi různými vegetačními typy, individuálně měl každý student za úkol zapsat jeden až dva fytocenologické snímky v jakémkoliv vegetačním typu v okolí základny. Tytu úkoly studenti zpracovali zcela samostatně a na konci cvičení prezentovali jejich výsledky.

Předměty