Vegetace Evropy

Milan Chytrý

V předmětu je podána charakteristika základních typů evropské vegetace podle hlavních vegetačně-geografických regionů. Zvláštní důraz je kladen na ekologii dominantních druhů, zejména dřevin, potenciální přirozenou vegetaci jednotlivých oblastí, fytogeografické vazby vůdčích druhů, stanovištní poměry, historii a dynamiku vegetace včetně vlivů člověka.
Inovace stávajícího předmětu spočívá v rozšíření jeho www prezentace a přípravě elektronických skript, protože k tomuto předmětu neexistuje žádná shrnující literatura v českém jazyce.

Vzhledem k prodlevě dané zahájením projektu od října 2010 a následným vypsáním výběrového řízení na nákup odborné literatury, nebylo možné k přípravě materiálu pro přednášky v podzimním semestru 2010 ještě využít tituly, jejichž nákup byl v rámci projektu naplánován. Průběžné rozšiřování materiálů na internetu a příprava elektronických skript byla v této době realizována s využitím aktuálně dostupných literárních zdrojů a podle potřeby též konzultací s odborníky z pracovní skupiny European Vegetation Survey, zejména prostřednictvím e-mailu a setkání na konferencích, na kterých je účast přednášejícího hrazena z jiných prostředků (výzkumných grantů).

podzimní semestr 2010, výuka realizována v průběhu semestru 20. 9.-22. 12.

Pro přednášky v podzimním semestru 2010 byl inovován studijní materiál v kapitolách:
mediteránní a submediteránní vegetace;
vegetace jihoevropských pohoří;
step a lesostep;
vegetace středoevropských pohoří;
tundra.

Zásadní inovací výukových materiálů pro další běh předmětu (v podzimním semestru roku 2012) je digitalizace obrazového materiálu z archívu vyučujícího. Jedná se o ojedinělou sbírku diapozitivů z různých končin Evropy, získaných během 20 let studijních a pracovních cest po starém kontinentu.
Pro využití těchto fotografií ve výukových prezentacích a připravovaném studijním materiálu bylo nezbytné provést naskenování těchto diapozitivů a vyčištění získaných obrazových podkladů do podoby, ve které mohou být použity pro prezentace, případně tisk v potřebném rozlišení.
Celkem bylo takto zpracováno a digitálně vyčištěno 419 vybraných diapozitivů.
V období druhé poloviny roku 2011 proběhla další aktualizace výukových podkladů dle poznatků z kompendia Flora Europaea (Tutin et al. 2010).

Předmět svou náplní volně koresponduje se Zahraniční botanickou exkurzí, kde mohou studenti na vlastní oči vidět různé vegetační formace v různých podnebných pásech a výškových zónách v rámci evropského subkontinentu. Spolu s přípravou exkurzních podkladů byly v průběhu jara 2012 doplněny přednáškové podklady pro předmět Vegetace Evropy týkající se rostlinstva centrálních a jižních Alp.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

Pracovní cesty v průběhu léta 2012 a vedení zahraniční botanické exkurze poskytly možnost pořízení fotografií z různých míst Evropy pro doplnění fotografické dokumentace k přehledu vegetace konkrétních oblastí. Současně byly doplněny přednáškové podklady týkající se rostlinstva
submediteránní oblasti,
jihoevropských pohoří,
stepní a lesostepní oblasti,
nížin střední Evropy,
Západních, Východních a Jižních Karpat,
švýcarských Alp,
lesů atlantské oblasti,
vřesovištní a travinné vegetace atlantské oblasti.

Během letního období roku 2013 byly doplněny nové informace, fotografie a upraven obsah výukového textu.
Upraveny byly výukové prezentace o vegetaci mediteránní a boreální oblasti, části studijního textu pojednávající o mediteránní a submediteránní vegetaci, vegetaci jihoevropských pohoří, boreální a arktické vegetaci. Zpracován byl nový fotografický materiál z oblastí hemiboreální vegetace, stepní a lesostepní vegetace, vegetace tajgy a rašelinišť a vegetace tundry.

Aktuální výstupy inovace předmětu jsou k dispozici na www stránce předmětu (viz http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/veg-eu/index.htm); zde je dostupný též textový studijní materiál, obsahující stručný popis evropské vegetace. Tento text představuje aktuální verzi elektronického skripta, v současné podobě určenou pro interní potřebu studentů navštěvujících přednášku v tomto semestru.

Fotogalerie předmětu

Předměty