Základní limnologické metody

Petr Pařil, Marie Zhai a Bohuslav Uher (vyučující předmětu), Jan Sychra a Marcela Růžičková (laboratorní a technická výpomoc).

Inovace spočívá v aktualizaci náplně přednášek dle moderních, v současnosti používaných metod (odběr a zpracování vzorků, hodnocení získaných dat). Současně je rozšířeno spektrum dostupných pomůcek a odběrových zařízení demonstrovaných během výuky jak v laboratoři, tak v terénu.
Pro praktickou výuku v terénu bylo během jara 2012 pořízeno nové vybavení - bagrový vzorkovač sedimentů (zařízení na sběr vzorků ze dna vodních toků a nádrží), Secchiho kotouč (zařízení na měření průhlednosti vody) a sonarový hloubkoměr.
Výstupem je vytvoření materiálů představujících názorně jednotlivé přístroje a zařízení, metody a postupy.

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

K novému výukovému schématu byly aktualizovány přednáškové materiály v těchto oblastech:
zdroje informací
- literární zdroje, ročenky, příručky
- vodohospodářské mapy a geografický informační systém
- hydrobiologické databáze, vyhledávání a filtrování dat
metody analýzy základních fyzikálních a chemických parametrů vody
sledování morfologie toků a nádrží
- měření morfologických parametrů - hloubka, rychlost, průtok, granulometrie, spád, směr proudění
odběr vzorků bentických společenstev
- mikro- a makrozoobentos stojatých a tekoucích vod
- hyporeál a podzemní vody - pumpy a freezecoring
- procesování, třídění a subsamplovaní vzorků makrozoobentosu
Součástí inovované výuky je i část připravující studenty pro práci v aplikované praxi:
- praktická ukázka funkce jednotlivých odběrových zařízení
- nová determinační literatura, preparační a mikroskopická technika
V závěru semestru byly uskutečněny dvě terénní exkurze v blízkých lokalitách na severním okraji Brna, při kterých bylo uskutečněno praktické cvičení měření fyzikálních a chemických parametrů a odběru biologických vzorků.
Medlánecký rybník - metody měření hydromorfologie, fyzikálních a chemických parametrů
oblast mezi Řečkovicemi a Mokrou Horou - demonstrace různých odběrových zařízení, praktická aplikace různých odběrových metod (především odběr makrozoobentosu) na tekoucí vodě (říčka Ponávka) i stojaté vodě (tůně na Ponávce)

Pro další běh předmětu (v jarním období 2014) byly aktuálně doplněny informace z oblastí hydrologie a species traits konkrétních druhů, mezinárodní databáze a v praxi využívaný software.

Předměty