Základy entomologie

Jaromír Vaňhara (přednášející), Andrea Tóthová (připravující cvičení), Rudolf Rozkošný, Igor Malenovský (konzultace, příprava materiálu) a Marcela Růžičková (technická výpomoc).

Inovace předmětu spočívá ve změně a úpravě náplně kurzu:
- do pojetí odpovídajícího moderním tendencím a nejnovějším poznatkům s průběžně upravovaným podpůrným materiálem na webu;
- jako základního kurzu modulu Entomologie, na který navazují Terénní cvičení z entomologie, Metodologie molekulární taxonomie a fylogeneze hmyzu (poběží od podzimního semestru 2011), Determinace vodních bezobratlých a Determinace suchozemských bezobratlých - 2x cvičení (od jarního semestru 2012), Entomologie pro pokročilé (od podzimního semestru 2012);
- s rozšířením o praktické cvičení (od jarního semestru 2012).

jarní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 21. 2.-20. 5.

Předmět proběhl v jarním semestru 2011 s průběžně inovovanou náplní do následující podoby.
- protentomon, archetyp hmyzího těla, vztah morfologických a anatomických struktur;
- základní anatomie, habitus, velikost, morfologie hmyzí hlavy, generalizované cranium, zvláštní případy, tentorium a hlavové švy;
- oculi compositi a ocelli, rozdělení funkcí ve složených očích, redukce očí, holoptická a dioptická hlava, oči suchozemského a vodního hmyzu;
- tykadla jako orgány čichu a hmatu, morfologické typy tykadel, sexuální dimorfismus;
- ústní ústrojí, jeho postavení a typ hlavové schránky, ústní ústrojí kousací, savé a bodavě savé, jeho modifikace v některých řádech a zvláštní případy utváření, ústní ústrojí larev hmyzu, adaptace k typu potravy;
- stavba hrudi, prothorax, mesothorax a metathorax, vývoj neokřídleného a okřídleného segmentu, vnitřní kostra hrudi a vzájemná velikost hrudních segmentů, hrudní sklerity tergální, pleurální a sternální oblasti, změny ve vztahu k funkci nohou a křídel;
- hmyzí noha a její vývoj, morfologické a funkční typy končetin, nohy kráčivé, skákavé, lezoucí, uchvacovací a zvláštní případy;
- křídlo, stavba a vývoj, žilky, pole a bazální elementy, spojení, redukce a polymorfie;
- abdomen (zadeček), jeho stavba, segmentace a přívěsky, styly a cerky, koxální váčky, štěty a paštět, zadečkové končetiny larev;
- zevní pohlavní orgány samců a samic, pohlavní dimorfismus, přenos spermatu, typy kladélek a jejich přeměna;
- integument a jeho sklerotizace, síla a pružnost kutikuly, skladba epikutikuly, růst a regulace změn, zbarvení u hmyzu;
- stavba tracheálního systému, počet a uspořádání stigmat, dýchání vnitřní a vnější, dýchání larev a dospělců ve vodním prostředí;
- centrální nervový systém, mozek a břišní nervová páska, viscerální nervový systém, chování u hmyzu, reflexy, učení a paměť;
- zvukotvorné orgány a jejich vazba na orgány sluchové, další smyslové orgány: smyslové seta, skolopidium a mechanoreceptory, proprioreceptorní orgány, chemoreceptory.

Na základě zpětné vazby od studentů v průběhu semestru byly inovovány i výukové prezentace pojednávající o obecném schématu a orientaci těla, craniu a typech ústního ústrojí, vývoji a modifikacích hrudi, zadečku, noh a křídel, tracheálním systému, centrální nervové soustavě a smyslových orgánech, endokrinním systému a chemických stimulech, svalech a lokomoci, reprodukci a vývoji jedince.

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

Náplň praktického cvičení byla připravena s využitím odborné a metodické literatury i praktických zkušeností vyučujících. Základním literárními prameny pro přípravu cvičení jsou Essential Entomology (McGavin, 2001), An Atlas of Insect Morphology (Steinmann et Zombori, 1981), Zoologické praktikum (Kunst et al., 1954) a časopisecké odborné publikace.

Pro praktickou práci studentů byl shromážděn materiál pro demonstraci stavby a funkce různých částí hmyzího těla. Nově připraven je materiál pro ukázky:
- morfologie a typy hlavy, typy ústního ústrojí
- morfologie hrudi, sklerity pleury (model Sarcophaga)
- morfologie abdomenu
- morfologie končetin, morfologie křídel a jejich závěsy (model Lepidoptera a Hymenoptera)
- pohlavní ústrojí samců a samic (model Sarcophaga)
Výstupem je plně připravené cvičení s touto skladbou:
Metody: pitva hmyzu, preparace genitálu u suchých exemplářů, preparace lihového materiálu drobných dvoukřídlých, způsoby fixace materiálu pro molekulární analýzy, preparace na sucho.
Morfologie a anatomie: hlava (ústní ústrojí, oči, tykadla), hruď (sklerity), končetiny, křídla (žilnatina, srovnání u různých řádů), zadeček, hypopygia samců, larvy, kukly.
Pobytové stopy hmyzu v přírodě, požerky, miny, hálky, stavby.
Systém, základní orientace, praktické poznávání.
Letní období 2012 bylo časem vhodným pro doplňování sbírkového materiálu, průběžně připraveného pro cvičení v jarním semestru, do ucelených sad pro konkrétní výukové celky:
orgány hmyzu: hlava, hruď, končetiny, křídlo, abdomen, pohlavní ústrojí;
larvy hmyzu;
pobytové stopy hmyzu: miny, hálky.
Více o doplňování a reorganizaci sbírkového materiálu pro část věnovanou základní orientaci v systému hmyzu viz u předmětu Systém a fylogeneze hmyzu.

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

V jarním období 2013 pokračovala i práce na přípravě cvičení, doplňování materiálu a jeho uspořádání do entomologických krabic pro konkrétní výukové celky:
orgány hmyzu: hlava, tykadlo, ústní ústrojí, hruď a sklerity, křídlo, abdomen samčí, hypopygium;
larvy hmyzu;
pobytové stopy hmyzu;
životní cykly hmyzu.

Předměty