Evoluční morfologie živočichů

Zbyněk Roček (vyučující předmětu) a Zdeněk Řehák (garant předmětu).

Předmět navazující na přednášku Histologie a organologie, zařazenou ve standardním studijním plánu bakalářského studia. Evoluční morfologie živočichů rozšiřuje poznání zejména v pohledu na ontogenetický a fylogenetický vývoj jednotlivých orgánových soustav napříč zoologickým systémem.
Cílem přednášky je seznámit posluchače se základní stavbou orgánových soustav nejdůležitějších skupin bezobratlých a obratlovců, včetně jejich larev. Důraz je kladen na logiku ontogenetického vývoje, bez které by nebylo možné porozumět struktuře a funkci stavu u dospělce. Je dávána přednost obecným strukturálním schématům, protože se předpokládá, že budou základem pro detailnější popisy v nadstavbových speciálních přednáškách.

bloková výuka zařazená k podzimnímu semestru 2011, realizována 3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1.

Přípravu a realizaci výuky zajišťuje externí spolupracovník Zbyněk Roček (ve spolupráci s garantem předmětu Zdeňkem Řehákem).
Vzhledem k vedení externím přednášejícím je výuka realizována blokově. S ohledem na kapacitní možnosti poslucháren a jejich vytížení v průběhu podzimního semestru (do kterého je předmět formálně zařazen) je optimálním řešením zařazení této výuky do zimního zkouškového období - reálně výuka proběhla v pěti blocích v průběhu měsíce ledna 2012 (s ohledem na možnosti vyučujícího vždy jednou týdně).

Připravená přednáška pokrývá následující témata:
Embryonální původ orgánových soustav a tělních dutin.
Integument a opěrná soustava.
Svalová soustava.
Trávicí soustava.
Dýchací soustava.
Oběhová soustava.
Vylučovací a rozmnožovací soustava.
Nervová soustava.
Smyslové orgány.
Žlázy s vnitřní sekrecí.
Morfologie larev.

bloková výuka zařazená k podzimnímu semestru 2012, realizována 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1. 2013

Vzhledem k vedení externím přednášejícím byla výuka i v dalším akademickém roce realizována blokově (v několika dílčích blocích), a to opět v zimním zkouškovém období - formálně je předmět zařazen v podzimním semestru 2012, reálně výuka proběhla v lednu 2013.

V závěru roku 2012 doplnil prof. Roček výukové materiály pro druhý běh výuky tohoto předmětu s využitím poznatků z pořízené knihy The evolution of organ systems.
Aktuální výukové materiály jsou studentům dostupné v informačním systému MU.

Po zavedení výuky předmětu pod vedením prof. Ročka (proběhla v prvních dvou letech) jeho výuku převezme Zdeněk Řehák (počínaje akademickým rokem 2013/2014). Stejně jako v uplynulých letech výuka proběhne blokovou formou v průběhu ledna 2014.

S převzetím výuky souvisí úpravy, provedené v letním období v rámci přípravy nového běhu předmětu:
studium základní literatury: skripta Srovnávací morfologie obratlovců (Řezníček & Roček), učebnice The evolution of organ systems (Schmidt-Rhaesa);
databáze další literatury a shromažďování dalších informačních zdrojů pro přípravu přednášky;
výběr grafických předloh, skenování schémat, diagramů a kreseb;
průběžné doplňování informací, aktualizace stávajících prezentací a jejich grafická úprava.

Předměty