Speciální histologie živočichů

Iveta Hodová (vyučující) a Gabriela Vágnerová (laboratorní a technická pomoc).

Nový předmět navazuje na základní přednášku Histologie a organologie, doplňuje a rozšiřuje její obsah. Hlavní cíle předmětu jsou:
seznámení studentů se základy histologických metod (příprava vzorků, barvicí metody);
charakteristika jednotlivých tkání a jejich výskyt v živočišném organismu;
charakteristika jednotlivých systémů a jejich srovnání u vybraných bezobratlých a obratlovců.

Připraveny jsou přednášky a studijní materiály, jakož i výukové vzorky a preparáty pro výuku ve cvičení.

Příprava v období do konce prosince 2011:
vyhledávání vhodných literárních a obrazových zdrojů;
studium Atlas of Comparative Sectional Anatomy (druhy Ascaris suum, Lumbricus terrestris, Nodonta cygnea, Helix pomatia, Orconectes limosus, Blaberus giganteus), Histotechnology - barvicí techniky pro pojivové tkáně, svalové tkáně a nervy, speciální techniky pro detailní struktury (Nisslova substance, barvení nervových vláken, gliových vláken, astrocytů a myelinových pochev) a Histological and histochemical methods (fixace, dekalcifikace, zpracování a montování vzorků, barvení);
příprava podkladů pro obrazové tabule;
příprava textů a obrazové prezentace k tématům:
- epitely;
- pojiva;
- svaly;
- nervy;
- trávicí soustava;
vyhledávání vhodných literárních a obrazových zdrojů, úprava podkladů a obrazového materiálu k tématům Dýchací soustava, Vylučovací soustava a Oběhová soustava;
výběr vhodných objektů pro cvičení a metodiky jejich laboratorního zpracování;
příprava nožů na ultramikrotom, krájení cvičných vzorků;
příprava zalévacích médií, odběr a fixace vzorků k laboratornímu zpracování;
zpracování vzorků k tématům Epitely, Pojiva, Svaly a Nervy - odvodnění v alkoholových lázních, zalití do parafínových bločků, krájení na rotačním mikrotomu, výběr a popis trvalých preparátů;
zpracování vzorků plic, trávicí soustavy a vylučovací soustavy - odvodnění v alkoholových lázních, zalití do parafínových bločků, krájení na rotačním mikrotomu, barvení hematoxylin-eosinem, zhotovení trvalých preparátů.

V rámci zvyšování schopností a zisku potřebného know-how pro práci v předmětu (zejména pokud jde o zpracování vzorků tkání) absolvovala Gabriela Vágnerová školení a praktické cvičení práce s ultramikrotomem a školení o přípravě formvarových blán pro elektronovou mikroskopii.

Během zimy a jara 2012 dostal předmět finální podobu pro svůj první běh:
příprava prezentací - histologické postupy, histochemické metody, speciální barvicí techniky a jejich praktické ukázky;
- doplnění obrazového materiálu a výběr doplňujících preparátů pro demonstraci ve cvičení k tématům Trávicí soustava, Dýchací soustava, Vylučovací soustava;
- čerpání informací z literárního a elektronického zdroje (CD) Atlas of Comparative Sectional Anatomy - druhy Ascaris suum, Anodonta cygnea, Helix pomatia, Lumbricus terrestris, Cyprinus carpio, Rana esculenta, Gallus domesticus, Rattus rattus;
příprava cvičení - odvodňování vzorků orgánových soustav v alkoholových lázních, barvení hematoxylin-eosinem, zalévání do parafínu, úprava parafínových bločků, krájení na rotačním mikrotomu;
- zpracování vzorků kostí a chrupavek - odvápňování v dekalcifikačním roztoku, další postup viz výše (odvodňování, ...);
- zpracování vzorků bezobratlých, barvení hematoxylin-eosinem nebo Massonovým trichromem a zhotovení trvalých preparátů;
příprava zkušebních otázek a výběr preparátů k praktické části zkoušky.

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

Výsledkem je výuka pokrývající následující témata:
1. Základy histologických metod (odběr vzorků, metody zpracování vzorků, krájení řezů, přehledné barvící metody; srovnání světelné a elektronové mikroskopie).
2. Tkáň epitelová (obecná charakteristika epitelů, spoje epitelových buněk, funkční specializace epitelů; výskyt tkáně v živočišném organismu).
3. Tkáň pojivová (obecná stavba - základní hmota, vláknitá složka, buňky pojiv; pojiva výplňová; výskyt tkáně v živočišném organismu).
4. Oporná pojiva (stavba chrupavčité a kostní tkáně; výskyt tkáně v živočišném organismu).
5. Tkáň svalová (kosterní, srdeční a hladká svalovina; výskyt tkáně v živočišném organismu).
6. Tkáň nervová (základní stavba a typy neuronů, nervová vlákna; výskyt tkáně v živočišném organismu).
7. Tělní tekutiny a oběhový systém (srovnání u vybraných bezobratlých a obratlovců).
8. Trávicí systém (srovnání u vybraných bezobratlých a obratlovců).
9. Dýchací systém (srovnání u vybraných bezobratlých a obratlovců).
10. Vylučovací systém (srovnání u vybraných bezobratlých a obratlovců).
11. Integument a smysly (srovnání u vybraných bezobratlých a obratlovců).
12. Reprodukční systém (srovnání u vybraných bezobratlých a obratlovců).

Na základě poznatků z prvního běhu a zpětné vazby od studentů pokračuje práce na vylepšení jeho náplně v teoretické (rozšíření doplňkových obrazových materiálů k jednotlivým tématům přednášek a také ke studiu jednotlivých preparátů) i praktické části (využití barvicích technik).

V období do konce prosince 2012 pokračovala práce v těchto oblastech:
studium literatury týkající se tkání a orgánových soustav, vyhledávání informací a podkladů k tématům Trávicí soustava, Vylučovací soustava, Rozmnožovací soustava, Dýchací soustava, Nervová soustava, mozek a mícha, Lymfatické orgány (slezina, mízní uzliny) a tělní tekutiny, Ledviny a močový systém;
studium literatury Histologie a histologická technika (Zdeněk Vacek); Atlas of Comparative Anatomy (Géza Zboray et al.)
zpracování vzorků uzlin a hrtanu, hltanu, žaludku, jater a žlučníku, míchy a mozku, močového měchýře, rozmnožovací soustavy - odvodňování v alkoholových lázních, zalévání do parafinových bločků, krájení na rotačním mikrotomu, barvení hematoxylin-eosinem a zhotovení trvalých preparátů;
prohlídka a výběr trvalých preparátů: svaly, trávicí soustava, ledviny a močové cesty, epitely, pojiva (výplňová a oporná), mozek, roztěry;
prohlídka a výběr a popis vhodných preparátů na demonstraci jednotlivých barvicích technik.

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

Na základě poznatků z prvního běhu a zpětné vazby od studentů byla pro další výuku vylepšena náplň předmětu v teoretické (histologie a histochemie) i praktické části (příprava zmrazených řezů živočišných tkání a jejich barvení) s využitím nově pořízeného vybavení:
studium literatury
- možnosti kryoprotekce, barvicí techniky pro kryořezy;
- histochemické metody, histologie u vybraných bezobratlých;
- protokoly histologie a histochemie, barvení tuků
příprava cvičení
- krájení zpracovaných vzorků samčí a samičí rozmnožovací soustavy na rotačním mikrotomu
- barvení vzorků Masonovým trichomem nebo hematoxylin-eosinem a příprava trvalých preparátů: trávicí soustava, hltan a žaludek, játra a žlučník, vylučovací soustava, močový měchýř, smyslové orgány, kosti a chrupavky, uzliny a hrtan, mozek a mícha, samičí a samčí rozmnožovací soustava;
- krájení na kryokatu a barvení zmrazených řezů, praktické ověření protokolu barvení na zkušebních vzorcích, srovnání s parafínovými řezy;
- příprava a barvení kryořezů z orgánů ryb, doplnění sad preparátů o vybrané kryořezy;
- prohlídka preparátů (struktury těl bezobratlých, orgány ryb a savců, trávicí a dýchací soustava);
příprava zkušebního testu k inovované výuce.

Při pilotním běhu nového předmětu Speciální histologie živočichů se ukázalo jako potřebné uchování připravených vzorků při přesně nastavené teplotě. Za tímto účelem byla pro praktickou výuku uvedeného předmětu v jarním období 2013 pořízena laboratorní sušárna.
Bohužel, díky dlouhému průběhu výběrového řízení s nutností uspořádat následné losování došlo k fyzickému dodání přístroje v květnu 2013. Termín dodání tak ovlivnil i praktickou část výuky s využitím pro tento předmět až v závěru semestru (sušárna bude využita též v podzimním semestru pro předmět Biologická technika).
Některé praktické lekce byly posunuty do závěrečných týdnů jarního období, kdy již bylo možno využít zakoupený přístroj pro uchovávání vzorků. V této době (červen) byly také realizovány nákupy laboratorního vybavení a chemikálií, aktuálně potřebných pro laboratorní cvičení.

Předměty