Terénní cvičení ze zoologie

Jana Schenková, Jan Sychra (vyučující předmětu) a Marcela Růžičková (laboratorní a technická spolupráce) s částečnou výpomocí dalších učitelů zoologie.

Inovace terénního cvičení spočívá ve zpřístupnění informací studentům lepším materiálním vybavením. Pro práci na terénní základně byl pořízen optický mikroskop s procházejícím světlem a 2 preparační mikroskopy, které budou studenty používány přímo v terénu. Dále nákup různých pozorovacích zařízení (dalekohledy, lupy), odchytového vybavení pro lov různých skupin obratlovců i bezobratlých a nákup nové výukové literatury (především určovací klíče). Před začátkem terénního cvičení pak výběr laboratorního a terénního vybavení potřebného k rozšíření výuky, pořízení vybavení pro demonstraci živočichů na základně i přímo na konkrétních lokalitách.
Průběžně je též připravována studijní sbírka ke cvičení - v průběhu jara byla provedena kontrola výběru bezobratlých, které by měla sbírka obsahovat.

jarní semestr 2011, výuka realizována v době
30. 4., 14. 5., 21. 5. a 23.-27. 5., 27.-31. 5., 31. 5.-4. 6., 4.-8. 6.

Výuka byla uskutečněna formou jednodenních exkurzí (Pouzdřanská step 30. 4., ZOO Brno 14. 5., Moravský kras 21. 5.) a pětidenního blokového cvičení na terénní základně v Bransouzích.

Pro další inovaci předmětu je kromě studijní sbírky vybraných druhů průběžně připravována barevná fotografická příručka (v elektronické podobě), zaměřená na druhy, s nimiž se studenti setkají, spolu s uvedením jednoduchých poznávacích znaků. V první fázi byla zahájena práce na vnitřním členění a rozložení obsahu této příručky, v návaznosti na ni jsou zpracovávány fotografie jednotlivých druhů.

V období do konce prosince 2011 byly realizovány tyto aktivity:
příprava obsahu příručky (pokračování dlouhodobé práce);
pořizování, výběr a zpracování fotografií pro terénní příručku - ptáci, ploštěnci, kroužkovci, vodní bezobratlí v jejich přirozeném prostředí.

jarní semestr 2012, výuka realizována v době
21. 4., 28. 4.., 5. 5. a 21.-25. 5., 25.-29. 5., 29. 5.-2. 6., 2.-6. 6.

Výuka byla opět uskutečněna formou jednodenních exkurzí (Moravský kras 21. 4. pod vedením P. Pařila, ZOO Brno 28. 4. pod vedením Z. Řeháka, Pouzdřanská step 5. 5. pod vedením J. Schlaghamerského) a pětidenního blokového cvičení na terénní základně v Bransouzích.
Při cvičení je využito odchytové vybavení, pozorovací zařízení (mikroskopická technika pořízená v závěru minulého roku) i nová výuková literatura. Průběžně je též připravována studijní sbírka k terénnímu cvičení.

V průběhu cvičení v jarním semestru byly sebrány vzorky živočichů, které poslouží k doplnění studijního materiálu pro další běhy terénního cvičení, případně srovnávací sbírky (využitelné v průběhu roku ve výuce specializovaných předmětů). Současně je třeba postupně doplnit nebo obnovit odchytové pomůcky a další zařízení, potřebné pro praktickou práci v rámci cvičení.

V letním a podzimním období roku 2012 byly realizovány tyto aktivity:
úpravy pomůcek použitých při terénním cvičení v jarním semestru
třídění a zpracování živočišného materiálu získaného při terénním cvičení
kontrola sbírkového materiálu (zjištění stavu a případných potřeb doplnění konkrétních skupin živočichů)
zařazení vytříděných organismů do sbírek, jejich opatření popisky a sestavení nových seznamů druhů pro další běh předmětu Terénní cvičení ze zoologie (vodní bezobratlí)
Na revizi sbírkového materiálu a přípravě srovnávacích sbírek hmyzu a vodních organismů pro další běh terénního cvičení se podílel externí spolupracovník Petr Kment.
V elektronické podobě je v průběhu projektu sestavován nový výukový materiál - barevná fotografická příručka k terénnímu cvičení zaměřená na druhy, s nimiž se studenti setkají, spolu s uvedením jednoduchých poznávacích znaků. V roce 2012 byly pro tuto příručku zpracovávány obecné kapitoly
studovaná oblast (představení oblasti a lokalit, ve kterých probíhají terénní cvičení);
popis lokality
metodika terénní práce
výstroj a výbava do terénu
... a první odborné kapitoly
- chrostíci (Trichoptera)
- pošvatky (Plecoptera)
- jepice (Ephemeroptera)
- vážky (Odonata)
- ploštice (Heteroptera)
- střechatky (Megaloptera)
- brouci (Coleoptera) - masožraví (Adephaga), všežraví (Polyphaga)
- dvoukřídlí (Diptera) - dlouhorozí (Nematocera)
Souběžně probíhá práce na vytvoření datového souboru, který je podkladem pro atlas organismů

jarní semestr 2013, výuka realizována 6. 4., 4. 5., 18. 5. a 21.-25. 5., 25.-29. 5., 29. 5.-2. 6.

V jarním semestru 2013 bylo terénní cvičení potřetí realizováno v inovované podobě s využitím pořízeného pozorovacího a odchytového vybavení.
V průběhu cvičení v jarním semestru byly sebrány vzorky živočichů, které poslouží k doplnění studijního materiálu pro další běhy terénního cvičení, případně srovnávací sbírky (využitelné v průběhu roku ve výuce specializovaných předmětů). Současně je třeba postupně doplnit nebo obnovit odchytové pomůcky a další zařízení, potřebné pro praktickou práci v rámci cvičení.

Výuka byla uskutečněna formou jednodenních exkurzí (ZOO Brno 6. 4. pod vedením Z. Řeháka, Pouzdřanská step 4. 5. pod vedením J. Schlaghamerského, Moravský kras 18. 5. pod vedením P. Pařila) a pětidenního blokového cvičení na terénní základně v Bransouzích.

Součástí terénního cvičení ze zoologie je i studium zoobentosu - společenstev živočichů žijících při dně nádrží a tekoucích vod. Pro sběr makrozoobentosu (makroskopických, okem viditelných živočichů) byla pořízena sada nerezových sít různých velikostí a s různými průměry ok.

Součástí výuky je demonstrace drobných vodních organismů. Tradičně bývaly demonstrovány na plochých miskách - při tomto způsobu bohužel demonstrované živočichy vidí dobře jen pár nejbližších studentů. Pro demonstraci většímu počtu studentů se tak ukázalo jako vhodné řešení využití menších skleněných akvárií, ve kterých vidí vodní sloupec a v něm se pohybující živočichy z bočního pohledu. Vzhledem k predátorským vztahům mezi různými organismy (laicky řečeno "aby se vzájemně nepožrali") pak bylo potřebné vyrobit větší množství akvárií různých rozměrů (pro různé skupiny živočichů v rozsahu 10-40 cm) a pozorované tvory tak uchovávat izolovaně. S ohledem na dobré pozorovací možnosti se ukázalo jako optimální řešení nechat vyrobit akvária ve tvaru úzkých a vysokých kvádrů (8×3×10 cm, 10×5×14 cm, 20×3×14 cm, 20×4,2×14 cm, 20×5×14 cm, 40×7×30 cm).

Poprvé byl pro letošní cvičení studentům představen nový výukový materiál v elektronické podobě - barevná fotografická příručka zaměřená na druhy, s nimiž se studenti setkají při terénním cvičení, spolu s uvedením jednoduchých poznávacích znaků.
Práce v uplynulých obdobích (odběry bezobratlých, příprava a výběr fotografií, příprava a kontrola textů - popisy druhů, jejich ekologie a další potřebné informace) je tak přetavena do podoby, kterou mohou studenti využít při přípravě i pro následné opakování poznatků.

Výsledný webový materiál představuje oblast konání terénního cvičení a zástupce živočichů, se kterými se studenti mohou setkat na navštívených lokalitách a kteří jsou při exkurzích demonstrováni. Odběr bezobratlých, příprava fotografií a popisů druhů pro příručku je realizován i v rámci probíhajících exkurzí (pro využití v dalších bězích terénního cvičení).

Jako každý webový materiál má i tato příručka možnost průběžné aktualizace a neustálého doplňování o nový materiál. V průběhu letního období 2013 byla příručka doplněna v následujících oblastech:
charakteristika zájmového území, kapitola o jeho vodstvu, klimatu, geologickém podloží;
metodika terénní práce: příprava materiálu, který se používá v terénu, pořizování doprovodných ilustrací, fotografická dokumentace odběrového zařízení;
opakování získaných poznatků formou testů a her.
Aktuálně příručka zahrnuje skupiny vodních bezobratlých, zapracováván je suchozemský hmyz. Příručka je umístěna na adrese http://is.muni.cz/do/sci/UBZBiol/um/bransouze/index.html.

Na zpracování obsahu příručky se rozhodující měrou podílí Monika Vaverková.
Na přípravě podkladů pro fotografickou příručku, pořizování snímků bezobratlých (kroužkovců, měkkýšů, stonožkovců, pavouků, stejnonožců a různých skupin hmyzu) a softwarové zpracování fotografií se během jara podíleli spolupracovníci Lenka Hubáčková a Jiří Procházka.
Technické zpracování webového výukového materiálu (zpracování stránek, databáze textů a fotografií, webové rozhraní) od počátku jeho tvorby po současný stav zajistil Marek Stehlík.
Elektronický materiál je i po dokončení základní podoby průběžně doplňován o nové texty a obrazový materiál a je předpokládáno pokračující doplňování tohoto materiálu i v dalších obdobích.

Při terénním cvičení byli sebráni zástupci některých druhů, které dosud chyběly ve výukových a studijních sbírkách pro zoologické předměty. Na preparaci a zabudování do sbírek se v červnu podílel spolupracovník Jan Budka.

Předměty