Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení

Bohuslav Uher, Petr Hrouda (vyučující předmětu) a Marcela Růžičková (laboratorní a technická výpomoc).

Předmět byl tradičně vyučován pod názvem Systém a evoluce nižších rostlin - cvičení. S novou akreditací v roce 2012 a s ohledem na skutečnost, že většina zde probíraných organismů v aktuálním pojetí již nepatří do říše rostlin, je na místě změna názvu na výstižnější Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení (změna koresponduje s adekvátním přejmenováním související přednášky).

Náplní inovace předmětu je obohacení výuky o trvalé preparáty druhů, jež dosud nejsou k dispozici, jejich fotodokumentace a zpracování studijního materiálu.
Základem bylo pořízení sérií nových preparátů, dodaných začátkem roku 2011; zejména v případě řas a sinic jde též o doplnění materiálu pro cvičení o přírodní vzorky. Na získání nového materiálu významných druhů, jejichž zástupci dosud nebyli ve cvičení k dispozici, je přímo navázáno zpracování doplněných výukových materiálů, průběžně připravovaných pro tiskovou (jako elektronický materiál) i webovou podobu.

Novinky do konce roku 2010:
odborná konzultace metodiky odběru vzorků a dokumentace nativních preparátů;
obrazová analýza mikroskopických preparátů sinic a řas;
pořízení snímků mikroskopických preparátů a makrofotografií vzorků hlenek, hub, lišejníků a podobných organismů;
výběr dostupných fotografií vybraných zástupců v přirozeném prostředí;
zpracování doprovodného textu obsahujícího základní informace o zástupcích sinic, řas, hub a podobných organismů probíraných ve cvičení;
příprava odborných prezentací pro laboratorní metody a kultivace pro laboratorní cvičení:
- sinice/cyanobakterie;
- makroskopické řasy (ruduchy a chaluhy);
- rozsivky;
- šupinaté chrysomonády;
příprava vzorových protokolů pro zhotovení a zpracování vzorků pro elektronovou mikroskopii.
Novinky roku 2011:
studium nové fykologické literatury;
kontrola a prohlídka nových mikroskopických preparátů sinic, řas, hub a lišejníků;
zhotovení trvalých preparátů vybraných druhů rozsivek;
odběr vzorků půdních řas a jejich laboratorní zpracování;
sběr, fixace a fotodokumentace vláknitých řas a planktonních sinic;
pořízení mikrofotografií nových preparátů;
determinace a fotodokumentace vláknitých řas (rody Ulothrix, Klebsormidium, Chaetophora, Draparnaldia);
odběr, izolace a fotodokumentace vzorků z městských habitatů (rody Desmococcus, Chlorella, Muriella, Cyanothece, Chroococcus, Phormisium, Leptolyngbya, Cosmarium, Apatococcus, Xanthonema, Microspora, Zygnema);
odběr mořských řas na Rhodosu (rody Ulva, Porphyra, Bangia, Liagora, Coralina, Acetabularia), determinace a fotodokumentace sebraných vzorků;
odběr rozsivek z tekoucích vod, příprava rozsivkových trvalých preparátů (rody Nitzschia, Hantzschia, Tabellaria, Fragillaria, Diatoma, Stephanodiscus, Navicula, Melosira, Craticulla, Diadesmis, Cymbella, Pinnularia);
sběr materiálu a příprava lyofilizovaných vzorků stopkovýtrusných hub (vzorky zpracované cestou vakuového vymrazení, při kterém nedochází ke zborcení tvarů a ztrátě barev);
finální zpracování studijního materiálu ke cvičení (s využitím mikrofotografií výukových preparátů i exteriérových fotografií z mykologické exkurze); materiál pro jednotlivé skupiny hub je k dispozici v tiskové (jako elektronický materiál ve formátu PDF, dostupný v informačním systému MU) i webové podobě (viz http://www.sci.muni.cz/botany/krypto/houby.htm).

Ve dnech 4. až 10. září 2011 absolvoval Bohuslav Uher týdenní pracovní pobyt na ostrově Rhodos (Řecko). Náplní pobytu byla účast na workhopu pořádaném Evropskou fykologickou společností. V rámci workshopu absolvoval odběr, zpracování a vyhodnocení vzorků sinic a řas vedený odborníky Evropské fykologické společnosti.
V průběhu pobytu byly sebrány vzorky mořských druhů ruduch a zelených řas, následně použité ve výuce, jakož i vzácnější typy řas a sinic vhodné jako modelové organizmy pro vysvětlení určitých biologických jevů, jako např. Tolypothrix byssoidea, Gloeocapsa sanguinea atd.
Získané znalosti, nové zkušenosti a nasbíraný materiál uplatní při inovaci výuky předmětů Systém a evoluce řas a hub - cvičení a Laboratorní a informační technologie v kryptogamologii.

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.–22. 12.

V podzimním semestru 2011 byla realizována výuka s využitím zpracovaného studijního materiálu ke cvičení (s využitím mikrofotografií výukových preparátů i exteriérových fotografií; materiál pro jednotlivé skupiny hub bude k dispozici v tiskové (jako elektronický materiál ve formátu PDF) i webové podobě.
Pro výuku v průběhu podzimního semestru byly využity nové mikroskopické preparáty, herbarizované makroskopické vzorky i živé organismy z připravených kultur sinic a řas, zařazené do programu jednotlivých lekcí. V inovovaných studijních materiálech pro cvičení jsou využity mikro- i makrofotografie nově zařazených vzorků.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

V období do konce prosince 2012 byl realizován odběr a následná kultivace těchto organismů:
sinic (cyanobakterií) ze stojatých vod a suchozemského prostředí
obrněnek a krásnooček z vodního planktonu stojatých vod
rozsivek z tekoucích vod a bentosu stojatých vod
planktonních zlativek a synur
půdních heterokontních řas
kokálních zelených řas ze suchozemského prostředí, zejména druhů rostoucích na borce stromů
vláknitých zelených řas z tekoucích vod
parožnatek
krásivek z hemiterestrického prostředí

Pro výuku v průběhu podzimního semestru byly využity lyofilizáty vybraných zástupců stopkovýtrusných hub - lišák (Hydnum), muchomůrka (Amanita), bedla (Macrolepiota), suchohřib (Xerocomus), holubinka (Russula).

podzimní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 16. 9.-20. 12.

Další běh cvičení realizovaný s využitím mikroskopických preparátů (doplněných o nové sady v roce 2011), lyofilizátů vybraných zástupců stopkovýtrusných hub (pořízených na podzim 2012), herbarizovaných makroskopických vzorků i živých organismů z připravených kultur sinic a řas. Při výuce jsou využity též doplněné výukové materiály (s využitím mikro- i makrofotografií nově zařazených vzorků), jejichž webovou verzi lze nalézt na http://www.sci.muni.cz/botany/krypto/houby.htm.

Pořízený a zpracovaný materiál, primárně určený pro předmět Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení, je paralelně využit ve výuce předmětu Fylogeneze a diverzita rostlin - cvičení (viz u tohoto předmětu).

Předměty