Aktuálně v podzimním semestru 2013

ZBRUSU NOVĚ POJATÉ PŘEDMĚTY


ZOOLOGIE

Arachnologie

Bi8085, vede Stano Pekár
volitelný předmět magisterského studia, určený zejména pro studenty arachnologického zaměření

Představení nejvýznamnějších skupin recentních pavoukovců po všech stránkách: vnější morfologie, funkční anatomie tělních orgánů, metabolismus, neurobiologie a smyslové orgány, tvorba sítí, pohyb a způsoby lovu, reprodukce a péče o potomky, ontogeneze a životní cyklus, predační a reprodukční chování, ekologie, fylogeneze, taxonomie, zoogeografie a faunistika. Přednáška je zaměřena na pavoukovce vyskytující se ve střední Evropě, především na pavouky, ale i sekáče, štírky a štíry. Rozšířené výukové materiály, srovnávací sbírka našich zástupců.

EKOLOGICKÉ PŘEDMĚTY

Paleoekologické metody

Bi8009, vedou Petra Hájková, Michal Horsák a spol.
doporučený předmět pro 4.-5. ročník magisterského studia botaniky, povinně volitelný pro studenty modulu Ekologie rostlin

Praktický kurz navazující na Přírodu ve čtvrtohorách obsáhne podrobný přehled historie výzkumu kvartéru a části věnované metodám palynologie, analýze rostlinných makrozbytků, krytenkám, měkkýšům, pakomárům, teoreticky metody datování a další. Kurz primárně určen magisterským studentům botaniky a zoologie, případně bakalářským studentům s tématem práce zaměřeným na paleoekologii.

exkurze k předmětu Chráněná území ČR

Bi8881 a Bi8882, vede Jan Roleček
volitelný předmět pro libovolný ročník bakalářského i magisterského studia

Doplnění přednášek o terénní exkurzi po vybraných chráněných územích napříč Českou republikou (jednou za dva roky vždy po proběhnutí obou alternujících dílů přednášky). V průběhu pětidenní exkurze se studenti přímo v terénu seznámí s přírodními fenomény chráněnými v těchto územích a s problematikou jejich ochrany.

Exkurze v září 2013 zavede nedočkavé zájemce do Poodří a přilehlých oblastí severní Moravy.

PRVNÍ REPRÍZY NOVÝCH PŘEDMĚTŮ


ZOOLOGIE

Entomologie pro pokročilé

Bi9790, přednáší Igor Malenovský a spolupracovníci
volitelný předmět magisterského studia, určený zejména pro studenty entomologického zaměření

Repríza nového předmětu rozvíjejícího vybraná témata morfologie a ekologie hmyzu z evoluční perspektivy. Příčiny rozmanitosti hmyzu a pochopení evoluční úspěšnosti této skupiny bezobratlých v širších souvislostech. Fylogenetický vývoj hmyzu, jeho morfologie a evoluce, embryologie a ontogeneze, fyziologické adaptace k extrémnímu prostředí, vztahy hmyzu s rostlinami, houbami i jinými živočichy, symbiózy, parazitismus i predace, sociální hmyz, etologie a komunikace.

ICT PRO VŠECHNY

GIS v botanice a zoologii II

Bi9009, vede Ondřej Hájek
volitelný předmět pro bakalářské nebo magisterské studium botaniky i zoologie

Kurz navazující na jarní GIS v botanice a zoologii naučí studenty řadit GIS funkce do složitějších modelů, napsat nebo upravit skript a spustit jej, publikovat výsledky těchto pracovních postupů formou kartograficky korektních mapových výstupů nebo map publikovaných na internetu. V části kurzu použití freeGIS softwaru.

INOVOVANÉ A ČÍM DÁL LEPŠÍ PŘEDMĚTY


BOTANIKA

Blok botanických expertů

Bi9671, garanti Milan Chytrý a Petr Bureš
volitelný předmět pro libovolný ročník bakalářského i magisterského studia

Pokračování nového kurzu, jehož cílem je seznámit studenty s českou a zčásti i zahraniční botanickou odbornou komunitou prostřednictvím zvaných přednášek špičkových odborníků z jiných institucí. Témata přednášek pokrývají široké spektrum problematiky z oboru evoluce, biosystematiky a ekologie rostlin. Do předmětu jsou zapojeni odborníci z jiných univerzit a výzkumných institucí v České republice, příležitostně i zahraničních botanických institucí.
Jako každoročně 6-7 večerních přednášek, tradičně v průběhu října a listopadu; program pro podzimní semestr 2013 bude včas oznámen, sledujte web a nástěnky.

Mykologická exkurze

Bi7525, vedou Dan Dvořák a Petr Hrouda
volitelný předmět pro libovolný ročník bakalářského i magisterského studia, povinně volitelný pro studenty zaměření fykologie a mykologie

Každoroční exkurze v říjnu, případně koncem září, pár víkendových turnusů ve vybrané oblasti České republiky. Na podzim 2013 v oblasti jihozápadní Moravy: kaňony Dyje, Jihlavy či jejích přítoků. Pro tradiční výstavky nově připravené popisky s důrazem na ekologii a rozlišovací znaky konkrétních druhů.

ZOOLOGIE

Speciální zoologie bezobratlých

Bi7870, vedou Michal Horsák a Marie Zhai
doporučený předmět pro 4. ročník magisterského studia zoologie, určený zejména pro studenty evertebratologického zaměření

Přednáška reflektující současné pohledy na koncepci fylogeneze mnohobuněčných živočichů - aktuální hypotézy příbuznosti bazálních skupin mnohobuněčných živočichů (Eumetazoa) a různých skupin prvoústých a druhoústých živočichů. Neoddělitelnou součástí je praktické cvičení s využitím živého materiálu, příprava dočasných preparátů a determinace organismů. Přehled bezobratlých "z našich luhů a hájů" bývá tradičně doplněn o přehled fauny Středozemního moře.

Pokroky ve výzkumu obratlovců

Bi4001, garanti Zdeněk Řehák a Josef Bryja
povinně volitelný předmět pro 3. ročník bakalářského a magisterské studium, povinný pro studenty vertebratologie

Specializační seminář se zapojením odborníků z jiných pracovišť, prezentujících referáty o výsledcích vlastních výzkumů. Obohacení výuky o prezentace moderních metod a výsledků odborných studií v různých oblastech vertebratologie. Příspěvky zvaných specialistů podobně jako v jarním semestru v rozsahu několika přednášek
Zapojení externích odborníků tradičně bude upřesněno, pro konkrétní program sledujte web a nástěnky.

Fauna obratlovců ČR + Determinační cvičení z obratlovců

Bi7960 + Bi8770, vedou Zdeněk Řehák, Tomáš Bartonička a Jan Sychra
doporučené předměty pro 4. ročník magisterského studia, určené pro studenty vertebratologie

Fauna obratlovců ČR: aktuální poznatky o distribuci a ekologii obratlovců žijících na území České republiky v kontextu s rozšířením v Evropě. Hodnocení rozšíření, distribuční změny, posouzení stupně ohrožení a ochrana jednotlivých druhů, míra rizika introdukcí a zavlečení nepůvodních druhů. Výuka reflektuje i taxonomické změny a představuje aktuální pojetí jednotlivých taxonů.
Determinační cvičení z obratlovců ČR: morfologické charakteristiky druhů s důrazem na determinační znaky. K dispozici vzoroví jedinci různých druhů, balky různých velikostí, osteologické preparáty, menší lebky zalité do pryskyřice, trvalé preparáty, formaldehydové preparáty, dermoplastické a sklolaminátové preparáty.

Mammaliologie + Chiropterologie

Bi9170, Bi8085, vedou Zdeněk Řehák, Jiří Gaisler a Jan Zukal volitelné předměty pro libovolný ročník magisterského studia, určené pro studenty vertebratologie

Mammaliologie: Diverzita a ekologie savců v souladu s moderním fylogenetickým systémem, s rozšířením obrazového doprovodu a zařazením videonahrávek. Aktuální informace ze světa savců, vývojová schémata a morfologické (osteologické, kraniologické) obrazy pro názornost při probírání konkrétních taxonů.
Chiropterologie: Morfologie netopýrů, fyziologické a behaviorální adaptace k letu, rytmy aktivity, volba úkrytů, potravní a reprodukční strategie, echolokace. Systematický přehled řádu Chiroptera, praktický význam řádu a jednotlivých druhů. Terénní a laboratorní výzkumné metody, zpracování a vyhodnocení dat.

Genetické metody v zoologii

Bi7900, vedou Josef Bryja a Miloš Macholán povinně volitelný předmět pro magisterské studium zoologie

Přednáška s metodickým záběrem zahrnujícím současné molekulárně-genetické metody, ale i morfologické, cytogenetické a elektroforetické techniky. Poskytuje základní přehled o metodách zpracování dat (např. metody fylogenetické analýzy, základy populační genetiky). V rámci praktické výuky mimo jiné cytogenetické metody, extrakce DNA, jednoduchá a multiplex PCR, elektroforéza DNA fragmentů, fragmentační analýza mikrosatelitů, Sangerovo sekvencování, ...
Na Genetické metody navazuje v jarním semestru předmět Molekulární ekologie.

EKOLOGICKÉ PŘEDMĚTY

Vybrané problémy z ekologie

Bi9661, v podzimním semestru 2013 přednáší Borja Jiménez-Alfaro González
volitelný předmět pro libovolný ročník bakalářského i magisterského studia

Specializovaný kurz, letos na téma ''Mapování a modelování rozšíření druhů''. Teoretický úvod a seznámení se základními principy, metodika hodnocení druhové distribuce, předpoklady pro mapování a modelování dat získaných z terénních sběrů nebo databází. Základní koncepty prostorové analýzy, pochopení modelů rozložení druhů v závislosti na topografických a klimatických proměnných. Zvláštní zřetel na analýzu a interpretaci distribučních dat při řešení konkrétních otázek (hodnocení vzácnosti druhů, ekologické niky, klimatické změny).
Bloková výuka v průběhu podzimu (tradičně pátek-sobota, bude upřesněno).

Ochrana živočišných druhů

Bi7112, vedou Petr Pařil a Jan Sychra volitelný předmět pro libovolný ročník bakalářského i magisterského studia

Třetí běh nového předmětu, zaměřeného na problémy ohrožení a ochrany živočišných druhů na našem území i z pohledu celosvětového (především CITES). Přednáška podává informace o příčinách vymírání a ohrožení živočišných druhů a o možných záchranných opatřeních a legislativních nástrojích. Přibližuje biologii jednotlivých ohrožených živočichů v kontextu konkrétních biotopů. Součástí přednášky jsou i konkrétní příklady a postupy využívané v podmínkách ČR.

Ochrana přírody

Bi8710, vede Jiří Schlaghamerský povinně volitelný předmět pro magisterské studium botaniky a zoologie

Široký přehled o ochraně přírody jako lidské činnosti se svou ideí, historií, teorií (vycházející především z ekologie a příbuzných vědních disciplín) i praxí. Přitom jsou studenti vedeni k pochopení jak je ochrana přírody propojena s poznatky jejich vlastního oboru (zpravidla biologie) a mají se seznámit s moderním přístupem tzv. ochranářské biologie čili biologie ochrany přírody (conservation biology). Prostor je věnován také relevantním poznatkům ekologie a populační biologie či genetiky.

Populační ekologie živočichů - cvičení

Bi7680, vede Stano Pekár doplnění povinného předmětu pro 5. ročník magisterského studia zoologie

Cvičení k předmětu Populační ekologie živočichů učí aplikovat teoretické znalosti v praktickém využití. Cvičení obsahuje uskutečnění krátkých experimentů a jejich následné hodnocení s použitím softwaru R pro řešení konkrétních příkladů. Nově s vydaným skriptem připraveným pro tento předmět, obsahujícím příklady na velikost a růst populace, analýzy strukturované populace, teplotní modely, rozmístění a šíření populací v prostoru, šířku niky a kompetici, modely vztahů mezi různými skupinami živočichů.

Ekologie společenstev a makroekologie

Bi6340, vede Milan Chytrý povinný předmět pro 4. ročník magisterského studia botaniky a zoologie

Předmět zaměřený na obecné aspekty ekologie společenstev, společné rostlinám i živočichům. Pojem společenstvo, změny společenstev v čase, měření diverzity, lokální druhová bohatost, globální biodiverzita, biodiverzita ostrovů, vztah mezi počtem druhů a velikostí plochy, latitudinální a altitudinální gradient biodiverzity, relativní abundance druhů, nulové modely v makroekologii, metabolická teorie ekologie, biologické invaze.

ICT PRO VŠECHNY

Úvod do R

Bi7560, vede Vít Syrovátka
doporučený předmět pro bakalářské nebo magisterské studium botaniky i zoologie

ICT kurz věnovaný zpracování dat v programu R - open-source software pro statistické a grafické zpracování datových souborů, optimální nástroj pro zpracování dat v různých typech biologických a ekologických studií. Kombinovaná přednáška s praktickým cvičením na počítačích, cílem je naučit základní práci s daty v softwaru R pro praktickou aplikaci statistických metod v navazujících předmětech.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Evoluční morfologie rostlin

Bi7180, vede Pavel Veselý
doporučený předmět pro 3. ročník bakalářského či magisterské studium botaniky, povinně volitelný pro studenty modulu Biosystematika rostlin

Morfologie v souvislostech s evolucí a ekologickými faktory, přednáška ukazuje homologie a analogie orgánů a zaměřuje se na zajímavosti z rostlinné morfologie. Témata jsou probírána podle orgánů a jejich funkce s bonusovými kapitolami týkajícími se např. pohybů rostlin či nezelených rostlin. Výuka s praktickou částí, kde si každý může demonstrovaná pozorování sám vyzkoušet.

Základy parazitologie + cvičení

Bi7450, vede Eva Řehulková
povinně volitelný předmět pro 3. ročník bakalářského studia zoologie, základní předmět pro budoucí studenty magisterského studia parazitologie

Přednáška průběžně doplněná o nový obrazový materiál; ve cvičení zástupci, na kterých lze dobře demonstrovat morfologické tvary a struktury specifické pro jednotlivé taxony a systematické skupiny, a nově demonstrace parazitů v živém stavu nebo na nativních mikroskopických preparátech. K dispozici nové preparáty monogeneí, vrtejšů, tasemnic, klíšťat, kleštíků a vší v různých vývojových stadiích.

Biologická technika

Bi1050, vede Eva Řehulková a spol.
volitelný předmět pro 1.-3. ročník doporučený všem, pro které bude práce s mikroskopem "denním chlebem"

Předmět rozšiřující praktické zkušenosti studentů při různých metodách zpracování biologického materiálu. Praktický kurs základních mikroskopických technik, doplněný o práci s nástroji, jež poskytuje současné vybavení "velkého praktika" - konkrétně imerzními objektivy (zvětšení 100x), fázovými objektivy (zvětšení 40x) s náhradním kondenzorem, centrovacím teleskopem, osvětlením studeným světlem a kreslicím zařízením.

Fylogeneze a diverzita bezobratlých + cvičení

Bi1030, přednáší Michal Horsák, cvičení vede Jana Schenková a spol.
povinný předmět pro 1. ročník bakalářského studia Ekologické a evoluční biologie a učitelských kombinací

V přednášce aktuální pojetí fylogeneze jednobuněčných eukaryot i mnohobuněčných živočichů (Metazoa), viz https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2011/Bi1030c/um/fylogeneze/index.html. Praktikum obohacené o nové vzorky konzervovaného zoologického materiálu, během minulých let vyrobené preparáty nejrůznějších organizmů - můžete se těšit na dírkonošce, mřížovce, krytenky, bachořce, houbovce, žahavce, vrtejše, mlže a jejich glochidie, roztoče, štíry, korýše, chvostoskoky a mnohé další ...

Fylogeneze a diverzita řas a hub + cvičení

Bi1090, vedou Petr Hrouda a spol.
povinný předmět pro 1. ročník bakalářského studia Ekologické a evoluční biologie a učitelských kombinací

I v této přednášce aktuální pojetí fylogeneze sinic a eukaryot řasového a houbového charakteru, autotrofních i heterotrofních vývojových linií.
Pro cvičení nové preparáty významných druhů, zejména v případě řas a sinic jde též o doplnění materiálu pro cvičení o přírodní vzorky. Trvalé preparáty vybraných druhů rozsivek, vzorky půdních řas, planktonních sinic a vláknitých řas, preparáty různých stadií rzí, řezy plodnicemi hub a stélkami lišejníků a mnohé další ...

Fotogalerie

Předměty